Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Fangst av laks, sjøørret og sjørøye i 2014

Smålaks
Smålaks Foto: Tore Vatne / Statsforvalteren i Nordland.

Året 2014 føyer seg inn i rekken av dårlige fiskesesonger i Nordland de seinere år. Dette indikerer at innsiget av laks fortsatt er på et historisk lavt nivå. Samtidig fortsetter den negative utviklingen i sjøørretfangsten.     

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 05.03.2015

En god fangststatistikk gir mye kunnskap om bestandssituasjonen i de enkelte vassdrag. Dette er et viktig grunnlag for arbeidet med å sikre og styrke fiskebestandene for framtida blant annet gjennom å fastsette fornuftige fiskeregler.

Fangstutvikling etter 1993 i sjø og elv

Figuren nedenfor viser innrapportert fangst av laks fra fiske med faststående redskaper i sjøen, og innrapportert fangst fra fiske med stang i vassdragene i Nordland. Med sjø-utvida menes fiske etter rømt oppdrettsfisk med faststående redskaper i sjøen på høsten og vinteren. Under det utvida fiske sesongen 2013-2014 ble det kun fisket 0,3 tonn som dermed ikke er registrerbart i stolpediagrammet nedenfor.

Fra 1993 til 2010 har det vært gjennomført strenge reguleringer av laksefisket både i sjøen og i elvene. Antall kilenotfiskere i sjøen er kraftig redusert i denne perioden. Disse endringene, sammen med markert dårligere innsig av laks enn vi hadde på 1970- og 1980-tallet, har gitt svært reduserte fangster. 

Fangstutvikling i elvefisket

Figuren nedenfor viser innrapportert fangst av avlivet og gjenutsatt laks, sjøørret og sjørøye fra vassdragene i Nordland. Fra og med sesongen 2008 har det vært pålagt å rapportere gjenutsatt fisk i tillegg til avlivet fisk.

Rapportert fangst fra vassdrag i Nordland 1992-2014 

De siste årene har det blitt fisket lite laks, noe som både har sammenheng med dårlig oppgang og et strengt kvoteregulert fiske fra og med 2008. Fra 2010 har det kun vært tillatt å fiske laks i ca. 30 av våre 90 vassdrag med laksebestander. Samtidig har mengden gjenutsatt laks økt mye i flere av de største vassdragene.

Fra 1997 til 2005 økte fangstene av sjøørret i mange elver kraftig, og det er all grunn til å tro at økningen hadde sammenheng med økte bestander. Etter toppen i 2005 har fangstene gått markert ned, slik at vi nå er tilbake på 1997-nivå. Sjøørretfangsten i 2014 er den lavest registrerte med en totalfangst (avlivet + utsatt) på kun 8,3 tonn. Nedgangen er tydelig i mange vassdrag, ikke minst i Vefsna og Beiarelva som omkring 2005 var av landets beste sjøørretelver. I 2012 og 2013 var det for øvrig ikke åpnet for fiske av sjøørret i elvene i Vefsn kommune, ettersom elvene har blitt behandlet for å bli kvitt gyroparasitten. Med normalt fiske i Vefsna og Fusta ville kvantumet vært noen tonn høyere. Vi er imidlertid usikker på hva som skjer med sjøørreten i Nordland, resultatene fra overvåking i elvene spriker mye.

Fangst i vassdragene i 2014

Sommeren 2014 var en av de varmeste og tørreste i Nordland i nyere tid. Dette gav lav vannføring, høy vanntemperatur, dårlig fiskeoppgang og dårlige fiskeforhold store deler av sesongen i mange av Nordlands små kystvassdrag. I flere av disse kom mye av fisken etter sesongslutt. De store innlandsvassdragene som Saltdalselva, Ranaelva og Beiarelva hadde imidlertid bra vannføring og gode fiskeforhold det meste av sesongen.              

Laks: I mange vassdrag blir en stor del av laksen nå gjenutsatt. Her er en oversikt over de vassdrag i fylket hvor det totalt (avlivet + utsatt) ble fisket over 0,5 tonn laks i 2014. Tallene viser totalt antall kilo laks, og tallene i parentes viser antall kilo avlivet laks/antall kilo utsatt laks. Det er verd å merke seg at det i flere vassdrag nå blir gjenutsatt mer laks enn det blir avlivet, noe som er svært viktig for å sikre nok gytelaks. Ellers er det verdt å merke seg at Sundsfjordelva i Gildeskål har kommet inn på lista med en fangst 927 kg. Dette er ei elv som ikke har egne bestander, men som i perioder har stor vannføring pga av to kraftverksutløp og som derfor tiltrekker seg betydelige mengder rømt oppdrettslaks og «feilvandrere» fra andre vassdrag.  

1 Ranavassdraget i Rana: 2682 (745/1937)
2 Saltdalsvassdraget i Saltdal: 2564 (838/1726)
3 Beiarelva i Beiarn: 1912 (862/1050)
4 Røssågavassdraget i Hemnes 1214 (188/1026)
5 Roksdalsvassdraget i Andøy: 1018 (1015/3)
6 Åelva/Åbjøravassdr. i Bindal: 939 (461/478)
7 Sundsfjordelva i Gildeskål: 927 (892/35)

 

Laks fanget på flue - Foto: Lars Sæter

Laks fanget på flue   -  Foto: Lars Sæter

Sjøørret: Fiske etter sjøørret er ikke kvoteregulert på samme måte som fisket etter laks. Det er nok hovedgrunnen til at det ikke gjenutsettes like mye sjøørret som laks. Her er en oversikt over de vassdrag i fylket hvor det totalt (avlivet + utsatt) ble fisket over 0,5 tonn sjøørret i 2014. Tall i parentes viser antall kilo avlivet sjøørret/antall kilo utsatt sjøørret.

1 Saltdalsvassdraget i Saltdal: 1268 (952/316)
2  Kobbelvvassdraget i Sørfold: 1124 (429/695)
3 Beiarelva i Beiarn: 737 (571/166)
4 Åelva/Åbjøravassdr. i Bindal: 695 (579/116)

Sjøørret - fanget i Skjerstadfjorden - Foto: Christian Brun Jenssen

Sjøørret - fanget i Skjerstadfjorden -  Foto: Christian Brun Jenssen

Sjørøye: Fisket etter sjørøye er også strengt regulert. I årene fra og med 1992 har rapportert fangst av sjørøye i Nordland ligget mellom 0,8 og 2,3 tonn. Fangsten i 2014 var på 1,4 tonn. I 2014 ble det rapportert om en fangst på over 100 kg i fire vassdrag. Det er Kobbelvvassdraget i Sørfold 486 kg (derav 412 kg utsatt!!), Bogenvassdraget i Evenes med 199 kg, Flostrandvassdraget i Rana med 180 kg og Hopsvassdraget i Steigen med 137 kg.

Sjørøye i gytedrakt, hannfisk øverst og hofisk nederst - Foto: Morten Halvorsen

Sjørøye i gytedrakt, hannfisk øverst og hofisk nederst - Foto: Morten Halvorsen

For fangst fra det enkelte vassdrag gjennom flere år, se Lakseregisteret. og Statistisk Sentralbyrå.