Søknad om utfylling i sjø - Lovund - Lurøy

Høringsfrist:
30. september 2021
Illustrasjon av nytt terreng (utfylling) med bebyggelse ved Lovund lakseslakteri, Nova Sea AS  på Lovund, Lurøy (Rambøll)
Illustrasjon av nytt terreng (utfylling) med bebyggelse ved Lovund lakseslakteri, Nova Sea AS på Lovund, Lurøy (Rambøll)

Nova Sea AS har søkt Statsforvalteren om tillatelse til utfylling i sjø ved Lovund lakseslakteri.

Publisert 02.09.2021

Om tiltaket

Det søkes om tillatelse til utfylling i sjø på Lovund i Lurøy kommune. Det planlegges å fylle ut 300000 kubikkmeter sprengstein over et areal på 41000 kvadratmeter ved Naustholmen på Lovund. Nova Sea AS ønsker å bygge nytt slakteri i bukta innenfor eksisterende molo. For at dette skal kunne la seg gjennomføre er det nødvendig med utfylling i sjø for å etablere et nytt industriområde. Anleggsarbeidet planlegges fra november 2021 til juli 2022.

Tiltaket er ikke i tråd med gjeldende reguleringsplan. Forslag til detaljregulering for nytt lakseslakteri på Lovund er for tiden under behandling.

Forurensning

Det har blitt tatt prøver av sjøbunnen fra 3 stasjoner i tiltaksområdet. Resultatene viste at alle målte stoffer finnes i konsentrasjoner tilsvarende bakgrunnsnivå eller god miljøtilstand.

Naturverdier

Lovundværet er en naturtype av store kamskjellforekomster som er registrert som svært viktig og av nasjonal verdi. Denne naturtypen strekker seg inn i tiltaksområdet. Det er registrert rødlistede fuglearter i og ved tiltaksområdet. Fiskeridirektoratet har registrert gyteområde for torsk ca. 700 meter øst for området som ønskes utfylt.

Høring

Søknaden legges også til offentlig gjennomsyn hos Lurøy kommune.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til Statsforvalteren i Nordland, telefon 75 53 15 50. Eventuelle merknader til søknaden kan sendes til sfnopost@statsforvalteren.no eller til postboks 1405, 8002 Bodø innen 30. september 2021.

Høringsfrist:
30. september 2021