Søknad om mudring og disponering på land - Ørnes fergekai - Meløy

Høringsfrist:
10. august 2021
Kart over Ørnes med tiltaksområdet inntegnet med rosa farge.
Kart over Ørnes med tiltaksområdet inntegnet med rosa farge.

Nordland fylkeskommune har søkt Statsforvalteren i Nordland om tillatelse til tiltak i sjø for å utdype fergebåsen ved Ørnes fergekai i Meløy.

Publisert 24.06.2021

Om tiltaket

Det er søkt om mudring av ca. 450 kubikkmeter sjøbunn over et areal på ca. 950 kvadratmeter innenfor fergebåsen ved Ørnes fergekai i Meøly kommune. Det er foreløpig ikke avklart hvor eller hvordan mudremassene skal disponeres. Tiltaket planlegges gjennomført over 3-6 uker i løpet av andre halvår 2021. 

Forurensning og naturverdier

Undersøkelser av sedimentene som skal mudres viser at de hovedsakelig har bakgrunnsnivå eller god miljøtilstand (tilstandsklasse I og II) av stoffene det har blitt testet for, med unntak av konsentrasjoner av PAH-enkeltforbindelsene antracen og naftalen. Disse hadde en moderat miljøtilstand (tilstandsklasse III) i et par av prøvene. Sedimentene som skal mudres er å anse som lite forurenset.

Tiltaksområdet ligger i et lokalt viktig gytefelt for kysttorsk. Det er observert ærfugl i nærheten av tiltaksområdet, som er av stor forvaltningsinteresse.

Høring

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til Statsforvalteren i Nordland, tlf. 75 54 78 15. Eventuelle merknader sendes på e-post til sfnopost@statsforvalteren.no innen 10. august 2021.

Søknaden legges også ut på høring hos Meløy kommune.

Høringsfrist:
10. august 2021