Søknad om unntak fra krav om rensing av prosessavløpsvann - Johan B. Larsen AS - Moskenes

Høringsfrist:
14. mai 2021 23.59

Johan B. Larsen AS har søkt Statsforvalteren om unntak fra kravene til renseanlegg og utslippspunkt for prosessavløpsvann fra fiskeforedlingsanlegget i Gamle Sørvågen 10 i Moskenes kommune.

Publisert 08.04.2021

Hva søkes det om?

Johan B. Larsen søker om unntak fra krav til rensing og utslippspunkt for prosessavløpsvann for en periode på 10 år. Kravene er hjemlet i forurensningsforskriftens paragrafer 26-3 og 26-4.

Virksomheten søker om å bruke rister med spalteåpning 5 mm i stedet for å oppfylle kravet om rensevirkning tilsvarende sil med spalteåpning 1 mm. I tillegg søkes det om unntak fra kravet om at utslippspunktet må ligge 10 m under laveste vannstand.

Aktiviteten på anlegget

Virksomheten planlegger å håndtere rundt 1500 tonn fisk per år.

Om utslippet

Prosessavløpsvann oppstår når vann brukes til å skylle/vaske fiskeråstoff og produksjonsanlegg.

Virksomheten utnytter hele fisken til produkter og biprodukter, men det er likevel noe blod og annet organisk materiale fra spill og søl som går ut med vaskevannet.

Etter forurensningsforskriften skal utslipp fra fiskeforedlingsanlegg som behandler mer enn 1000 tonn råstoff per år føres gjennom et renseanlegg med effektivitet tilsvarende silanlegg med spalteåpning på 1 millimeter eller mindre. Et slikt anlegg vil stoppe mye av det organiske materialet.

Utslippets innhold av vaske-/desinfeksjonsmidler forventes ikke å påvirkes vesentlig av om utslippet siles eller ikke.

Høring

Søknaden legges ut til offentlig ettersyn hos Moskenes kommune. Den kan også lastes ned fra denne nettsiden.

Eventuelle merknader sendes på e-post til sfnopost@statsforvalteren.no innen fredag 14. mai 2021.

Høringsfrist:
14. mai 2021 23.59