Søknad om mudring og utfylling - Engeløya og Storskjæret - Steigen

Høringsfrist:
28. mai 2021
Flyfoto over de aktuelle mudre- og utfyllingsområdene ved Engeløya, Steigen. Bildet er tatt fra søknaden.
Flyfoto over de aktuelle mudre- og utfyllingsområdene ved Engeløya, Steigen. Bildet er tatt fra søknaden.

Nordland fylkeskommune har søkt Statsforvalteren i Nordland om tillatelse til tiltak i sjø for å etablere ny betongbru med tilhørende veier fra Ålstadøya til Engeløya i Steigen kommune. 

Publisert 27.04.2021

Om tiltaket

Det er søkt om mudring av ca. 39.000 kubikkmeter sjøbunn over ca. 20.000 kvadratmeter i sjø ved Ålstadøya i Steigen. Det planlegges å bruke disse massene til utfylling ved industriområdet på Storskjæret vest. Her skal det etableres en omfatningsmolo (sjeté) ved bruk av sprengstein som så skal fylles opp med mudremasser. Totalt søkes det om å fylle ut ca. 200.000 kubikkmeter sprengsteins- og mudremasser over 45.750 kvadratmeter.

Mudrearbeidet planlegges gjennomført fra august 2021 til juni 2022. Anlegget som helhet vil pågå fra august 2021 til årsskiftet 2024/2025.

Forurensning

Prøver fra sjøbunnen i tiltaksområdet ved Ålstadøya og ved Storskjæret vest viste ingen forurensning.

Naturverdier

Ifølge Naturbase.no er det registrert et bløtbunnsområde mellom nåværende bru og land og videre nordøstover. Området er en prioritert naturtype registrert som viktig. Det er registrert flere truede og nær truede arter sjøfugl i store deler av planområdet. Hele fjordsystemet, inkludert tiltaksområdene, er oppgitt som et regionalt viktig gytefelt for kysttorsk. Det er registrert et friluftsområde (Berg) som grenser opp mot planområdet.

Høring

Søknaden legges også ut på høring hos Steigen kommune.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til Statsforvalteren i Nordland, tlf. 75 53 15 50. Eventuelle merknader sendes på e-post til sfnopost@statsforvalteren.no innen 4 uker etter kunngjøring i avis eller senest 28. mai 2021.

Høringsfrist:
28. mai 2021