Søknad om mudring ved Lundneset og disponering av masser i utfylling ved Børøya - Hadsel

Høringsfrist:
25. mai 2021
Plankart for mudring i småbåthavnen ved Lundneset i Hadsel. Kart hentet fra søknaden.
Plankart for mudring i småbåthavnen ved Lundneset i Hadsel. Kart hentet fra søknaden.

Inge Harald Berg har søkt Statsforvalteren i Nordland om tillatelse til tiltak i sjø ved Lundneset i Hadsel kommune. 

Publisert 23.04.2021

Om tiltaket

Det er søkt om mudring av inntil 5000 kubikkmeter sjøbunn over et areal på 3000 kvadratmeter innenfor moloen som ble etablert ved Lundneset i 2019/2020. Etter ferdigstillelse ble det klart at man ikke hadde oppnådd ønsket dybde i småbåthavna, og det søkes derfor om ytterligere mudring. Mudremassene ønskes lagt i utfyllingen som skal etableres ved Børøya øst (E3). Hadsel Havn fikk tillatelse til denne utfyllingen i 2020.

Tiltaket planlegges gjennomført i løpet av våren 2021.

Forurensning

Det har tidligere blitt tatt prøver av sjøbunnen i området som skal mudres. Disse prøvene viste lite til ingen forurensning (god miljøtilstand). Sedimentene under utfyllingen ved Børøya ble undersøkt i 2019, og de viste hovedsakelig god miljøtilstand, med noen unntak i moderat miljøtilstand.

Naturverdier

Et skjellsandområde er registrert ca. 150-200 meter sør for tiltaksområdet. Det er også registrert et gyte- og fiskeområde ca. 4,2 kilometer øst for Lundneset. 

Høring

Søknaden legges også til offentlig gjennomsyn hos Hadsel kommune.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til Statsforvalteren i Nordland, tlf. 75 53 15 50. Eventuelle merknader sendes på e-post til sfnopost@statsforvalteren.no innen 4 uker etter kunngjøring i avis eller senest 25. mai 2021.