Søknad om sprengning, mudring og utfylling - Trinn 2 - Kvalnes - Andøy

Høringsfrist:
27. november 2020

Andfjord Salmon AS har søkt Fylkesmannen om tillatelse til tiltak i sjø med det formål at Andøy Industripark Kvalnes skal etableres for oppdrett av matfisk/laks på land. 

Publisert 29.10.2020

Om tiltaket

Tiltakshaver fikk tillatelse til første del av prosjektet (Trinn 1) i 2019. Denne søknaden gjelder Trinn 2 som innebærer mudring av 1000 kubikkmeter løsmasser over 10540 kvadratmeter i sjø ved Kvalnes i Andøy kommune. I tillegg skal det sprenges ut cirka 40000 kubikkmeter undersjøisk berg for å utdype havnearealet. Det må også sprenges ut noe berg for etablering av grøft for utslippsledning, noe som utgjør cirka 4000 kubikkmeter over 500 kvadratmeter. Prosjektet planlegges gjennomført fra andre kvartal i 2021 med en beregnet varighet på 1,5 til 2 år.

Forurensning

I juni 2020 ble det forsøkt tatt 10 prøver av sjøbunnen i området som skal fylles ut. Ved 7 stasjoner var det hard sjøbunn og tareskog, og det ble derfor kun samlet inn sediment fra 3 stasjoner. Resultatene viser at det god miljøtilstand i sjøbunnen i området.

Naturverdier

Det er registrert arter av særlig stor forvaltningsinteresse (ansvarsarter) i og ved tiltaksområdet i sjø. Eksempler på dette er torsk, sei, brosme, pigghå, nise, spekkhogger med flere. I tillegg er det registrert mange typer sjøfugl. Det er registrert gyteområde og fiskeplasser for rognkjeks like utenfor tiltaksområdet.

Høring

Søknaden legges til offentlig gjennomsyn hos Andøy kommune.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til Fylkesmannen i Nordland, telefon 75 53 15 50. Eventuelle merknader sendes til fmnopost@fylkesmannen.no innen 27. november 2020.

Høringsfrist:
27. november 2020

Kontaktpersoner