Søknad om utfylling i sjø - Børvågen - Andøy

Høringsfrist:
25. oktober 2020

Andøya Spaceport AS har søkt Fylkesmannen om tillatelse til tiltak i sjø i forbindelse med etablering av oppskytingsrampe tilknyttet et oppskytingskompleks for lavbanesatelitter. 

Publisert 24.09.2020

Om tiltaket

Det søkes om å fylle ut 336000 kubikkmeter sprengstein over et areal på 50000 kvadratmeter sjøbunn. Tiltakshaver ønsker å vinne land for å etablere et nytt næringsområde som skal brukes til oppskyting av lavbanesatelitter. Oppstart av utfyllingsarbeidet planlegges så snart tillatelse foreligger. 

Forurensning

Det ble planlagt å ta prøver av sjøbunnen fra 6 stasjoner i tiltaksområdet (0-10 cm). På grunn av bunnforhold preget av stein og berg var det kun mulig å få tatt opp prøve fra en stasjon. Denne prøven viste bakgrunnstilstand og god miljøtilstand for alle stoffer det ble testet for. Tiltaksområdet ligger i et område der det tidligere ikke er registrert grunnforurensning, og det er ingen kjente kilder til forurensning i nærområdet.

Naturverdier

Det er registrert fuglearter av stor og særlig stor forvaltningsinteresse ca. 400 meter fra utfyllingslokaliteten (svartand, havelle, havørn og hettemåke). Skogvoll naturreservat er registrert omtrent 5,5 km nord for tiltaksområdet. Formålet med reservatet er å ta vare på et stort og viktig våtmarksområde med tilhørende plante- og dyreliv, spesielt av hensyn til myrområdene og det rike fuglelivet. Området er også vernet gjennom den internasjonale våtmarkskonvensjonen (Ramsarkonvensjonen). Deler av tiltaksområdet er i tillegg registrert som del av en større forekomst av naturtypen tareskog som er verdisatt som svært viktig. Fiskeridirektoratet har registrert flere gytefelt for torsk som ligger fra 6-8 km sørvest for tiltaksområdet, samt flere gytefelt lengre nord.

Høring

Søknaden legges også til offentlig gjennomsyn hos Andøy kommune.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til Fylkesmannen i Nordland, tlf. 75 53 15 50. Eventuelle merknader sendes på e-post til fmnopost@fylkesmannen.no innen 25. oktober 2020.

Høringsfrist:
25. oktober 2020