Søknad om endrede grenseverdier for vibrasjoner - LKAB

Høringsfrist:
9. oktober 2020 23.59

LKAB Norge AS har søkt Fylkesmannen om endring av vilkår som omhandler vibrasjoner i tillatelsen etter forurensningsloven.

Publisert 26.08.2020

LKAB søker om endring av grenseverdiene for vibrasjoner i samsvar med anbefalinger i notat utarbeidet av NGI.

LKAB søker ikke om endring av gjeldende maksimal vektet hastighet, men at det tillates enkelte overskridelser av grenseverdiene i samsvar med praktiseringen av standarden i Sverige.

Dette er gjort rede for i søknaden og i det vedlagte notatet fra NGI. Dette innebærer blant annet at grenseverdien på 0,4 millimeter per sekund for veid svingehastighet på natt kan overstiges i maks 5 10-minutters perioder mellom kl 07-23 i maks 10 prosent av nettene per kalenderår. Vibrasjonsverdien skal likevel ikke overskride vw=0,7 millimeter per sekund (vektet svingehastighet - angir vibrasjonens styrke).

Bakgrunn

Gjeldende grenseverdier ble fastsatt 18.12.2015 av Miljødirektoratet i behandling av klage på Fylkesmannens vedtak om endret tillatelse datert 22.11.2013.

Forurensningsmyndighetene i Norge hadde på dette tidspunkt ingen erfaringer med vilkårssetting for vibrasjoner fra denne type industri. I behandlingen av klagen hentet Miljødirektoratet inn faglige råd fra NGI (Norges Geotekniske Institutt) om hensiktsmessige måter å fastsette grenseverdier for vibrasjoner som oppstår ved tømming av malmprodukter fra SILA-anlegget.

Med bakgrunn i råd fra NGI fastsatte Miljødirektoratet grenseverdier etter den svenske standarden SS 460 460 48 «Vibration och stöt - Mätning och riktvärden för bedömning av komfort i byggnader» som gjelder for den høyeste vibrasjonshendelsen.

Gjeldende grenseverdier som vektet maksimal svingehastighet er 1 millimeter per sekund på dag og kveldstid og mindre enn 0,4 millimeter per sekund på natt.

LKAB har gjennomført tiltak med bakgrunn i omfattende undersøkelser og utredninger med sikte på så lave vibrasjonsnivåer som mulig. Etter at grenseverdiene for vibrasjoner trådte i kraft er antall overskridelser stadig redusert, men det er likevel enkelte overskridelser av grenseverdiene, særlig på natt.

Høring

Før vedtak treffes, gis berørte parter anledning til å uttale seg.

Ytterligere informasjon om søknaden kan fås på servicetorget på rådhuset i Narvik kommune, hvor søknaden kan sees, samt hos Fylkesmannen i Nordland på telefon 75 53 15 00.

Eventuelle merknader til søknaden sendes Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø eller fmnopost (at) fylkesmannen.no