Søknad om utfylling - Ballstad - Vestvågøy

Høringsfrist:
7. januar 2019

NIC. HAUG AS har søkt Fylkesmannen om tillatelse til utfylling i sjø ved Reinesjøen i Ballstad i Vestvågøy kommune. Dette i forbindelse med behovet for nytt land til oppføring av nytt lagerbygg.

Publisert 27.11.2018

Om tiltaket

Det søkes om tillatelse til å fylle ut 5000 kubikkmeter over et område på ca. 1000 kvadratmeter. Det vil mest sannsynlig brukes sprengstein til å fylle ut med. Utfyllingsområdet er ca. 2 meter dypt. Tiltaket planlegges gjennomført i løpet av 2019.

Forurensning

Det ble tatt prøver av sjøbunnen (0-10 cm) fra 5 stasjoner i Ballstad havn i 2006. Den ene stasjonen ligger rett utenfor det omsøkte tiltaksområdet ved Reinesjøen. Resultatene fra denne stasjonen viser moderat til dårlig miljøtilstand for noen tjærestoffer. Tjærestoffer er det samme som polysykliske aromatiske hydrokarboner, forkortet PAH. Antibegroingsstoffet tributyltinn (TBT) ble også målt til dårlig miljøtilstand. For de øvrige miljøgiftene ble det ikke påvist forurensning over god miljøtilstand.

Fylkesmannen kan sette vilkår om tiltak for å redusere miljøpåvirkningen, i dette tilfellet for å begrense spredning av partikler under selve utfyllingen. Tiltak kan for eksempel bestå av å fylle ren sand over sjøbunnen og/ eller legge en egnet duk før selve utfyllingen starter.


Naturverdier

Fylkesmannen har gått gjennom kunnskapsbasene Naturbasen, Fiskeridirektoratets kartbase Yggdrasil og Lakseregisteret. I hele havneområdet og utenfor er det registrert mye ærfugl som er en art av stor forvaltningsinteresse (nær truet).


Bakgrunn

I kommunedelplanens arealformål er tiltaksområdet avsatt til bebyggelse, anlegg og næringsvirksomhet. Fylkesmannen anser tiltaket for å være i tråd med gjeldende plan for området.


Høring

Søknaden legges til offentlig ettersyn hos Vestvågøy kommune.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til Fylkesmannen i Nordland, tlf. 75 53 15 50. Eventuelle merknader sendes på e-post til fmnopost@fylkesmannen.no eller per post til Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø.

Høringsfrist: 7. januar 2019.