Nytt rundskriv og ny salærsats 2017

Statens sivilrettsforvaltning har laget et nytt rundskriv om fri rettshjelp som gjelder fra 1. januar 2017. I tillegg er det nye regler for beregning av salær for reise og fravær.


 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 04.01.2017

Rundskrivet erstatter Justisdepartementets rundskriv G-12/05. Strukturen er i hovedsak som tidligere. Den største endringen er at retningsliner og praksis er oppdatert. Rundskrivet omtaler også lovendringene på rettshjelpsområdet, som får virkning fra 1. januar 2017.

Dette er noen av de viktigeste endringene som gjelder fra 01.01.2017:

  • saker om felleseieskifte etter ekteskapsloven del II faller ikke lengre inn under reglene om fri sakførsel etter rettshjelpslova § 16 andre ledd. Tilsvarende gjelder saker om økonomisk oppgjør mellom samboere. Disse sakstypene vil bli regnet som uprioriterte fri sakførselssaker. Dette er nærmere beskrevet i pkt. 7.4.2 i rundskrivet.
  • maks egenandel i fri sakførselssaker er endret fra 5 til 8 ganger den offentlige salærsatsen, jf. rettshjelpsloven § 9 tredje ledd.
  • det er gitt nye retningslinjer for økonomisk dispensasjon i fritt rettsrådssaker. I praksis går endringen ut på at det kan gis dispensasjon fra de økonomiske vilkårene ved inntektsoverskriding på inntil kr. 20.000, dersom søkeren helt eller delvis har forsørgeransvar for barn. Du kan lese mer om dette under punkt 4.4.2 i rundskrivet.

Salærsats i rettshjelpssakene er også økt til kr 1 020,- fra og med 01.01.2017. Ny tolkesats for 2017 blir da kr 816,-. Ny salærsats gjelder for de saker der advokatens arbeid er avsluttet etter denne datoen.

Salær for reise og fravær er endret til halvparten av salærsatsen, jf. salærforskriften § 8 annet ledd. I følge opplysninger fra Justis- og beredskapsdepartementet får endringen ikke virkning hvor oppdraget er påbegynt eller oppnevnelsen er foretatt før 1. januar 2017.

Salærforskriften § 2 første ledd er også endret slik at sakkyndige som har stilling i det offentlige skal godtgjøres med 4/5 av den offentlige timesatsen. Sakkyndige som har stilling i det offentlige godtgjøres likevel med full salærsats dersom de kan dokumentere utgifter til kontorhold og selvpensjonering som utgjør minimum 1/3 av næringsinntekten. I følge Justis- og beredskapsdepartementet får heller ikke denne endringen virkning hvor oppdraget er påbegynt eller oppnevnelsen er foretatt før ikrafttredelsen.

Lenke til nytt lovverk og det nye rundskrivet finner du i menyen til høyre.