Verjemål

Oppdatert 08.08.2023

Ei verje sikrar interessene til ein person som anten er mindreårig, eller som har fått oppnemnt verje. Ein person som treng hjelp til å sikre sine eigne interesser, kan få verje både på det økonomiske og det personlege området.

Det å få verje vil seie at du får hjelp til gjeremål du ikkje greier sjølv, slik at du kan fungere på lik linje med andre i samfunnet. Eit verjemål skal vere tilpassa behova du har, og det skal ikkje vere meir omfattande enn det som er nødvendig. Vanleg verjemål er frivillig, og du bestemmer sjølv om du vil ha verje eller ikkje. 

Statsforvaltaren er førsteinstans på verjemålsområdet. Det vil seie at det er Statsforvaltaren du skal kontakte om du, eller nokon som står deg nær, treng verje. 

Klagerett

Du kan klage på eit vedtak om oppretting av verjemål. Dei som har rett til å klage er vedkommande som er sett under verjemål, verja, den som har sett fram kravet om verjemål eller personens ektefelle/sambuar, næraste livsarving og søsken. For andre vedtak enn oppretting av verjemål er det vanlig klagerett etter reglane i forvaltningslova. Klagefristen er tre veker frå du mottok vedtaket. Du skal sende klagen til Statsforvaltaren. Statsforvaltaren kan omgjere vedtaket, eller sende klagen vidare til Sivilrettsforvaltninga, som er tilsynsmynde og klageinstans for vedtak gjort av Statsforvaltaren.

Vil du bli verje?

Det er ulike typar verjer:

  • Du kan bli oppnemnt som verje til barn utan foreldre, eller dersom foreldra av ulike grunnar ikkje kan ha heile eller delar av verjeansvaret
  • Du kan bli oppnemnt som verje for vaksne
    • viss du er forelder til vaksne barn
    • viss du er søsken, besteforelder, onkel, tante eller ein annan person i storfamilien eller i omgangskrinsen. I tillegg kan du også vere verje som nabo, ven eller viss du berre har eit ønske om å bidra ved å stille opp frivillig
    • viss du vel å stille opp som verje som ein del av arbeidet ditt, eller berre fordi du har eit ønske om å vere til nytte (fast verje/profesjonell)
  • Du er verje som forelder til egne barn under 18 år. Verje er den eller dei som har foreldreansvaret.

Kva som må til av kvalifikasjonar og eigenskapar for at du skal kunne bli verje, er avhengig av oppdraget. Statsforvaltaren avgjer kven som skal vere verje, og hovudregelen er at valet vert teke i samråd med personen som skal ha verje. Som regel legg vi vekt på at du handterer utfordringar, har kjennskap til regelverket og offentlege instansar, at du er flink til å formulere deg, har orden i eigen økonomi og likar å gjere noko for andre. Du må også ha god vandel, og verjer må leggje fram politiattest. Statsforvaltaren tilbyr nødvendig opplæring og ser til at du utfører vervet på forsvarleg vis.

Du kan søkje om å bli verje eller representant for einsleg mindreårig asylsøkjar ved å fylle ut og sende inn dette skjemaet. Søknaden blir behandla hos Statsforvalteren der du søkjer oppdrag. 

 

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 05.07.2023

Sommar og ferieavvikling for verjemålsgruppa 2023

Ferieavviklinga vil gi lengre saksbehandlingstid og mindre tilgjengelegheit.


Publisert 23.06.2023

Informasjon om endringer i vergemålsloven

Stortinget har vedtatt flere endringer i vergemålsloven. Disse endringene trådte i kraft 1. april 2023. Endringene skal tydeliggjøre at vergemål er et frivillig støttetiltak. Bestemmelsene presiserer viktigheten av selvbestemmelse når vergemål blir opprettet og i et opprettet vergemål. Et alminnelig vergemål skal følge den enkeltes ønske om bistand. Vergen kan ikke handle i strid med personens ønsker.


Publisert 05.09.2022

Verjemål innfører telefontid frå 5. september

På grunn av stor saksmengde, vil verjemålsavdelinga hos Statsforvaltaren i Møre og Romsdal innføre telefontid.


Publisert 06.05.2022

Nye digitale kurs for verjer

Det er laga fleire nye digitale kurs for verjer om diverse tema knytt til verjemål. Gjennom digitale kurs kan du som verje få naudsynt kunnskap om verjemålsordninga og lovverket.


Publisert 22.12.2021

Kva vil det eigentleg seie å ha ei verje?

Kjenner du nokon som har ei verje, og veit du kva eit verjemål inneber? Ulike mediesaker om verjemål dei siste åra kan ha gitt folk eit noko feil inntrykk av kva verjemål er.


Publisert 21.12.2021

Obligatoriske kurs for verjer

Gjennom digitale kurs kan du som verje få naudsynt kunnskap om verjemålsordninga og lovverket. Gjennom å ta desse kursa vert du betre rusta til å ivareta interessene til den du er verje for på best mogeleg måte.


Publisert 07.12.2021

Treng du at nokon hjelper deg i kontakt med Nav?

Dersom du ynskjer at nokon du har tillit til får innsyn i dine saker og kan hjelpe deg i kontakten med Nav, er det ikkje sikkert det er naudsynt å få oppnevnt verje av den grunn.


Publisert 06.12.2021

Erfaringar med rekneskapskontrollen for 2020

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal har som vanleg gjennomført årleg kontroll av verja sine rekneskap for førre år.


Publisert 16.11.2021

Verjekurs for faste verjer

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal har gjennom verjemålslova ansvar for opplæring, rettleiing og bistand av verjer i sitt området.


Publisert 15.11.2021

Å skifte bo – et alternativ til å betale ut forskudd på arv

Når en person disponerer alt som den avdøde ektefellen/samboeren har etterlatt seg, kalles dette «å sitte i uskiftet bo». Da er det altså ikke blitt gjort et arveoppgjør etter den som er død. Dersom vergehaver sitter i uskiftet bo, kan det være aktuelt å skifte boet. Ved et fullt eller delvis arveoppgjør skal alle livsarvingene få like mye.


Film om kva det betyr å ha verje

Er du ny som verje? Ein hurtigguide til å kome i gang med verjeoppdraget

Kontaktinformasjon

Telefontid:
Måndag, onsdag og torsdag kl 12:00–14:00.
Tirsdag og fredag stengt.

Telefon:
71 25 85 00

Sikker melding:
Dette er ein trygg kommunikasjonskanal der du kan sende sensitiv informasjon til verjemål via Altinn: Sikker melding (verjemål).

E-post:
For generelle førespurnadar kan du bruke e-postadressa vår. Du bør likevel ikkje sende sensitiv informasjon via e-post: sfmrpost@statsforvalteren.no

Postadresse:
Postboks 2520
6404 Molde