Verjemål

Ei verje sikrar interessene til ein person som anten er mindreårig, eller som har fått oppnemnt verje. Ein person som treng hjelp til å sikre sine eigne interesser, kan få verje både på det økonomiske og det personlege området.

Det å få verje vil seie at du får hjelp til gjeremål du ikkje greier sjølv, slik at du kan fungere på lik linje med andre i samfunnet. Eit verjemål skal vere tilpassa behova du har, og det skal ikkje vere meir omfattande enn det som er nødvendig. Vanleg verjemål er frivillig, og du bestemmer sjølv om du vil ha verje eller ikkje. 

Statsforvaltaren er førsteinstans på verjemålsområdet. Det vil seie at det er Statsforvaltaren du skal kontakte om du, eller nokon som står deg nær, treng verje. 

Klagerett

Du kan klage på eit vedtak om oppretting av verjemål. Dei som har rett til å klage er vedkommande som er sett under verjemål, verja, den som har sett fram kravet om verjemål eller personens ektefelle/sambuar, næraste livsarving og søsken. For andre vedtak enn oppretting av verjemål er det vanlig klagerett etter reglane i forvaltningslova. Klagefristen er tre veker frå du mottok vedtaket. Du skal sende klagen til Statsforvaltaren. Statsforvaltaren kan omgjere vedtaket, eller sende klagen vidare til Statens sivilrettsforvaltning, som er tilsynsmynde og klageinstans for vedtak gjort av Statsforvaltaren.

Vil du bli verje?

Det er ulike typar verjer:

  • Du kan bli oppnemnt som verje til barn utan foreldre, eller dersom foreldra av ulike grunnar ikkje kan ha heile eller delar av verjeansvaret
  • Du kan bli oppnemnt som verje for vaksne
    • viss du er forelder til vaksne barn
    • viss du er søsken, besteforelder, onkel, tante eller ein annan person i storfamilien eller i omgangskrinsen. I tillegg kan du også vere verje som nabo, ven eller viss du berre har eit ønske om å bidra ved å stille opp frivillig
    • viss du vel å stille opp som verje som ein del av arbeidet ditt, eller berre fordi du har eit ønske om å vere til nytte (fast verje/profesjonell)
  • Du er verje som forelder til egne barn under 18 år. Verje er den eller dei som har foreldreansvaret.

Kva som må til av kvalifikasjonar og eigenskapar for at du skal kunne bli verje, er avhengig av oppdraget. Statsforvaltaren avgjer kven som skal vere verje, og hovudregelen er at valet vert teke i samråd med personen som skal ha verje. Som regel legg vi vekt på at du handterer utfordringar, har kjennskap til regelverket og offentlege instansar, at du er flink til å formulere deg, har orden i eigen økonomi og likar å gjere noko for andre. Du må også ha god vandel, og verjer må leggje fram politiattest. Statsforvaltaren tilbyr nødvendig opplæring og ser til at du utfører vervet på forsvarleg vis.

 

Vis meir


Publisert 13.09.2021

På veg mot digitale fullmakter

Vi gjer no tiltak for å betre rettstryggleiken på verjemålsområdet. På sikt skal verjefullmaktene bli digitale.


Publisert 30.07.2021

Nedetid i sakshandsamingssystemet på verjemål

I samband med ei utskifting av digitalt arkiv for sakshandsamingssystemet til verjemålsforvaltninga, vil me ikkje kunne ta imot dokument eller sende ut vedtak i perioden 6.august til 13.august.


Publisert 10.06.2021

Ver førebudd – lag framtidsfullmakt!

Har du tenkt over du, plutseleg ein dag, grunna sjukdom eller ulykke, kan trenge at nokon tar hand om både økonomien din og om andre interesser?


Uttak frå kapitalkonto før sommarferien

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal har inntil 3 vekes sakshandsamingstid på søknader om uttak av pengar frå kapitalkonto som vert forvalte av oss.


Nye verjefullmakter

Samfunnet vert stadig meir digitalisert, men digitale løysningar er ofte ikkje laga slik at ein person kan ta i bruk dei på vegne av andre. Det fører til meirarbeid både for verjene og verksemdene verjene samhandlar med.


Publisert 07.04.2021

Frå advokatverje til fast verje?

I dag er mange advokatar verjer i Møre og Romsdal. Statens sivilrettsforvaltning ynskjer at fleire av verjemåla går over til faste verjer.


Informasjon om skattemelding som skal sendast med verjerekneskapet

Ved innsending av verjerekneskap må verja kontrollere at dei sender inn detaljert utgåve av skattemeldinga. Oppsummeringa ein finn på sida der ein kontrollerer skattemeldinga kan ikkje brukast.


Informasjon om innsending av årleg verjerekneskap

Alle verjer med økonomisk mandat er pliktig til å sende inn fullstendig verjerekneskap til Statsforvaltaren innan 30. april årleg.


Sist endra 06.03.2021

I 2021 får dei fleste ei heilt ny skattemelding

Dei fleste lønnsmottakarar og pensjonistar som er elektroniske brukarar får den nye skattemeldinga for inntektsåret 2020. Ei viktig endring er at ikkje alle får skattemeldinga samtidig.


Sist endra 06.03.2021

Innsending av årleg verjeregnskap

Alle verjer med økonomisk mandat skal sende inn fullstendig verjerekneskap til Statsforvaltaren innan 30.april kvart år.


Kontakt oss

Du kan nå verjemålsgruppa via sentralbordet på tlf. 71 25 84 00.

Dersom du veit kven du skal snakke med, kan du ta direkte kontakt.

Finn ansatte

 

Send sikker melding til Statsforvaltaren
Sikker melding er ei teneste for å sende personsensitiv informasjon på ei kryptert sikker løysing via Altinn