Utviklinga i kommuneøkonomien for 2019

Fylkesmannen har laga ein rapport som viser hovudtrekka i utviklinga av kommuneøkonomien for 2019 i Møre og Romsdal. Rapporten inneheld eit utval av indikatorar som viser den økonomiske situasjonen og utviklinga for kommunane, både enkeltvis og samla.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 16.07.2020

Tala er henta frå Statistisk sentralbyrå (SSB) og i hovudsak databasen Kostra. Kostra står for Kommune-Stat-Rapportering. Kvart år rapporterer kommunane rekneskapstala sine til SSB. Rundt den 15. mars blir ureviderte tal publisert og rundt den 15. juni blir dei reviderte tala publisert. Tala i rapporten byggjer på dei reviderte rekneskapstala.

Rapporten er aktuell for politikarar, leiarar og tilsette i kommunane, forvaltningsorgan på fylkes- og regionalt nivå, innbyggarar i Møre og Romsdal og andre som har interesse for kommunane sin økonomi.