Helsetenester

Oppdatert 09.04.2024

Du har krav på å få nødvendig helsehjelp i kommunen der du bur, eller der du for tida oppheld deg. Du har òg krav på å få nødvendig helsehjelp frå spesialisthelsetenesta. Statsforvaltaren fører tilsyn med helsetenesta og behandlar klagesaker for å medverke til at du får dei tenestene du har krav på.

Du kan klage på at du ikkje får oppfylt rettane dine 

Du kan klage dersom du meiner at du ikkje får dei helsetenestene du har krav på, eller dersom du er usamd i helsetenesta si vurdering av behandlingsbehovet ditt. For at den som har gjort det vedtaket du er usamd i, skal få høve til å endre standpunkt, skal du sende klagen dit. Dersom du ikkje får medhald i klagen, blir han send vidare til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd. Statsforvaltarens vedtak er endeleg, og den aktuelle helsetenesta må rette seg etter det.

Du kan be Statsforvaltaren vurdere om helsetenesta har oppfylt pliktene sine

Statsforvaltaren kan også ta stilling til om tilsette i helse- og omsorgstenesta har forsømt pliktene sine slik at det har gått ut over deg. Viss du er pasient, brukar eller pårørande, kan du til dømes klage på at du er misnøgd med tenestene du har fått, ved negative opplevingar, uønska hendingar, nestenuhell eller alvorleg svikt. Det digitale skjemaet vårt hjelper deg til å klage til riktig stad og med nødvendig informasjon. 

Dersom du meiner at det kan ha skjedd ein svikt i helse- og omsorgstenesta, er det ofte ein god start å ta dette opp direkte med verksemda som har gitt tenesta. I skjemaet blir du derfor spurt om du har klaga til den det gjeld. 

Dersom Statsforvaltaren etter å ha vurdert klagen din konkluderer med at du har fått uforsvarleg behandling, har du ikkje automatisk rett til erstatning eller ny behandling. Men ved å melde frå til oss, kan du bidra til å hindre at dette skjer igjen eller at andre opplever det same. Tilsyna våre med helse- og omsorgstenesta skal bidra til å styrkje tryggleiken og kvaliteten i helse- og omsorgstenestene.

Vis meir


Publisert 06.06.2024

Ekstrem varme kan verke inn på alle si helse og på helse- og omsorgstenester

– Vi må alle tilpasse oss varme tider. Særleg gjeld dette personar som bruker ulike medisinar, personar som er sårbare for varme, og også kommunane som har ansvar for desse, seier fylkeslege Karin Müller Mikaelsen.    


Publisert 24.05.2024

Aukra gjer ein god jobb med medisindispensarar

Statsforvaltaren konkluderer med at heimetenesta i Aukra gir trygge og gode tenester i sin bruk av medisindispenser.


Publisert 26.01.2024

Korleis handtere stråleskade? Rettleiar for legar

Korleis skal legar handtere pasientar dei mistenker har stråleskade? Helsedirektoratet har laga ein rettleiar for kommunelegar og fastlegar.  


Publisert 25.01.2024

Nye råd skal førebygge fall blant eldre

Fall er den hyppigaste type ulykke som rammar eldre menneske. Nye nasjonale faglege råd skal bidra til førebygging.


Publisert 19.06.2023, Sist endra 23.02.2024

Helsestasjonar må ha rutinar for å følge opp barn som ikkje møter

Alle barn og unge har rett på tilbod på helsestasjon og i skulehelsetenesta, og retningslinja er no oppdatert for å fange opp dei som ikkje møter til konsultasjonar.


Publisert 29.09.2022, Sist endra 22.02.2024

Nasjonale faglige råd for legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang

Helsedirektoratet har kommet med nasjonale faglige råd for legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang.


Publisert 04.10.2019, Sist endra 24.01.2024

Varselordning om alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten.

Alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester plikt til å varsle alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn. Pasienter, brukere og nærmeste pårørende får samtidig en rett til å varsle slike hendelser til Helsetilsynet.


Publisert 13.09.2019, Sist endra 23.02.2024

Forskrift om pasientjournal

Alle som yter helsehjelp har plikt til å føre journal etter helsepersonelloven §§ 39 og 40. Forskriften skal fylle ut denne journalføringsplikten og legge til rette for en pasientjournal sentrert rundt pasientens behov for helsehjelp.


Publisert 17.01.2018, Sist endra 29.12.2020

Lovendring som styrkar barn sine rettar som pasientar

Frå 01.01.2018 ble barn si rett til medverknad og medråderett etter pasient- og brukarrettslova styrka, og helsepersonell får plikt til å ta hand om barn som pårørande til søsken.


Publisert 17.02.2016, Sist endra 23.01.2023

Rettleiar for saksbehandling ved tildeling av helse- og omsorgstenester i kommunane

Rettleiaren gir ei praktisk innføring i dei reglane som gjeld ved kommunal saksbehandling og tildeling av helse og omsorgstenester.