Søknadsfrist Tittel Målgruppe
17. nov Tilskot til digitale læremiddel, infrastruktur, utstyr og kompetanse knytt til heimeundervisning Elever/lærlingar/lærekandidatar, inkluderte vaksne, og lærarar i offentlege grunn- og vidaregåande skular
15. okt Forureina grunn og sjøbotn: Middel til opprydding Tiltakshavere, private og offentlege aktørar
20. sep Aktivitetstiltak for å motvirke einsemd Seniorar og eldre som bur i eigen heim eller omsorgsbustad.
20. sep Aktivitetstilbod og besøksvert Seniorar og eldre som bur i sjukeheim eller omsorgsbustad med heildøgnstilsette.
10. sep Tilskot til symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar - 2020 Tilskotsordninga gjeld for nykomne minoritetsspråklege barn og unge i grunnskolen og vaksne med rett til grunnskoleopplæring.
01. sep Tilskot til dei sosiale tenestene i NAV-kontora for å handtere konsekvensar av Covid-19 NAV-kontora
29. jun Smittverns- og oppfølgjingsarbeid for personar med rus- og psykiske helseproblem Personar med rus- og eventuelt samanfallande med psykiske helseproblem
01. mai Kommunalt kompetanse - og innovasjonstilskudd 2020 Ledere, ansatte og personer som kan rekrutteres til å jobbe i helse- og omsorgstjenesten. For kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet kan ansatte også i andre kommunale og fylkeskommunale etater være målgruppe (eks. NAV, barneverntjeneste, barnehage og skoler)
01. apr Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet Grupper som står i fare for å oppleve ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekning.
01. mar Tilbud til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølging Barn og unge med psykiske/rusrelaterte problemer og lidelser som har behov for tidlig utredning, behandling, oppfølging og støtte, samt de som lever med høy risiko for å utvikle psykososiale vansker og deres familier.
01. mar Tilskudd til kommunalt rusarbeid 2020 Personer, eller grupper av personer, med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende.
01. mar Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov Voksne med alvorlige psykiske helseutfordringer og/eller rusmiddelproblemer, voldsproblematikk og som har langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.
01. mar Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Direkte målgruppe er helsepersonell som er ansatt i kommunene. Indirekte målgruppe er pasienter som har behov for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt uavhengig av diagnose, samt deres pårørende.
15. feb 258 millioner til klimatiltak Kommuner, fylkeskommuner og enkelte kommunale foretak
15. feb Tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader 2020 Foretak med produksjonsdyr i landbruket, kommuner og lokalsamfunn.
01. feb Tilskot til utvikling av dei sosiale tenestene i NAV-kontora sosialt og økonomisk vanskelegstilte som har behov for sosiale tenester, og andre som står i fare for å kome i ein vanskeleg livssituasjon.
15. jan Tilskudd til tiltak som bedrer miljøtilstanden i ferskvann og kystvann Vannområdeutvalg, interkommunale vannprosjekt, kommuner, forskningsinstitusjoner, frivillige organisasjoner, private virksomheter
15. jan Søk om tilskot til naturforvaltingstiltak Grunneigarar, privatpersonar, frivillige organisasjonar, kommunar, verksemder og institusjonar kan søkje om økonomisk stønad for å betre natur- og miljøtilstanden i fylket
Søknadsfrist Tittel
17. nov Tilskot til digitale læremiddel, infrastruktur, utstyr og kompetanse knytt til heimeundervisning
15. okt Forureina grunn og sjøbotn: Middel til opprydding
20. sep Aktivitetstiltak for å motvirke einsemd
20. sep Aktivitetstilbod og besøksvert
10. sep Tilskot til symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar - 2020
01. sep Tilskot til dei sosiale tenestene i NAV-kontora for å handtere konsekvensar av Covid-19
29. jun Smittverns- og oppfølgjingsarbeid for personar med rus- og psykiske helseproblem
01. mai Kommunalt kompetanse - og innovasjonstilskudd 2020
01. apr Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet
01. mar Tilbud til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølging
01. mar Tilskudd til kommunalt rusarbeid 2020
01. mar Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov
01. mar Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt
15. feb 258 millioner til klimatiltak
15. feb Tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader 2020
01. feb Tilskot til utvikling av dei sosiale tenestene i NAV-kontora
15. jan Tilskudd til tiltak som bedrer miljøtilstanden i ferskvann og kystvann
15. jan Søk om tilskot til naturforvaltingstiltak