Søknadsfrist Tittel Målgruppe
31. okt Etablering og drift av dagaktivitetstilbod til heimbuande personar med demens Heimebuande personar med demens eller som er under utgreiing
10. sep Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene - 2. utlysning Kommuner
01. sep Kommunalt rusarbeid - 2. utlysning Kommuner
15. mai Rekruttering av fastleger og stabilitet blant leger i kommuner med rekrutteringsvansker Kommuner med rekrutteringsutfordringer og/eller manglende stabilitet i allmennlegetjenesten
01. apr Tilskudd til styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene i 2019 Pasienter og brukere med nedsatt funksjons- og mestringsevne som kan ha nytte av habilitering og rehabilitering. Tilbudet må samsvare med bredden i målgruppenes behov for sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering.
01. apr Kommunalt kompetanse - og innovasjonstilskudd 2019 Primærmålgruppen er ledere, ansatte, personer som jobber i helse- og omsorgstjenesten, inklusive psykisk helse og rustjenester. For kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet kan ansatte også i andre kommunale etater være målgruppe (f. eks. NAV, barnevernstjeneste, barnehager og skoler). Sekundærmålgruppe er brukere av de kommunale helse- og omsorgstjenester, inklusive psykisk helse- og rustjenester og deres pårørende.
01. apr Etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud 2019 Personer som har økt risiko for eller har utviklet sammensatte helseplager og kronisk sykdom, og som trenger hjelp til å endre levevaner og til å mestre livet med sykdom og plager.
08. mar Kommunalt rusarbeid 2019 Personer, eller grupper av personer, med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende.
01. mar Svømmeopplæring i barnehager Kommuner, barnehageeiere og frivillige organisasjoner
01. mar Tilskudd til tros- og livssynssamfunn Tros- og livssynssamfunn
01. mar Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt 2019 Pasienter som trenger lindrende behandling ved livets slutt, og deres pårørende
01. mar Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov Voksne med alvorlige psykiske helseutfordringer og/eller rusmiddelproblemer, voldsproblematikk og som har langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.
01. mar Tilbud til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølging Barn og unge med psykiske/rusrelaterte problemer og lidelser som har behov for tidlig utredning, behandling, oppfølging og støtte, samt de som lever med høy risiko for å utvikle psykososiale vansker og deres familier.
15. feb Tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader 2019 Foretak med produksjonsdyr i landbruket, kommuner og lokalsamfunn.
10. feb Tilskot til psykologar i dei kommunale helse- og omsorgstenestene for 2019 Menneske i alle aldersgrupper med risiko for å utvikle, eller som har utvikla, problem knytt til psykisk helse, rusmiddelbruk og/eller vald og traume. Barn og unge som har vore utsette for vald og overgrep/traume og/eller som treng oppfølging for å gjennomføre skule og opplæring.
01. feb Utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontoret 2019 Målgruppen for ordningen er sosialt og økonomisk vanskeligstilte som har behov for sosiale tjenester, og andre som står i fare for å komme i en vanskelig livssituasjon.
Søknadsfrist Tittel
31. okt Etablering og drift av dagaktivitetstilbod til heimbuande personar med demens
10. sep Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene - 2. utlysning
01. sep Kommunalt rusarbeid - 2. utlysning
15. mai Rekruttering av fastleger og stabilitet blant leger i kommuner med rekrutteringsvansker
01. apr Tilskudd til styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene i 2019
01. apr Kommunalt kompetanse - og innovasjonstilskudd 2019
01. apr Etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud 2019
08. mar Kommunalt rusarbeid 2019
01. mar Svømmeopplæring i barnehager
01. mar Tilskudd til tros- og livssynssamfunn
01. mar Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt 2019
01. mar Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov
01. mar Tilbud til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølging
15. feb Tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader 2019
10. feb Tilskot til psykologar i dei kommunale helse- og omsorgstenestene for 2019
01. feb Utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontoret 2019