Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Kommunale tiltak for å avdempe konsekvensar av smittevernstiltak for barn og unge

Søknadsfrist:
12. mars 2021
Målgruppe:
Barn og unge
Ansvarlig:
Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark
Hvem kan søke:
Kommunane i Vestfold og Telemark

Tilskotet blir kunngjort med atterhald om godkjenninga til Stortinget. Fleire barn og unge har opplevd negative konsekvensar på grunn av smitteverntiltak mot covid-19. For å avdempe konsekvensane smittevernstiltakene medfører for barn og unge med psykiske plager og lidingar er det avsett 800 000 kroner til tiltak i Vestfold og Telemark. 

Publisert 04.02.2021

Kommunane kan søka støtte til følgjande formål:

  • tiltak for å etablera og halda oppe lågterskeltilbod
  • tiltak som yter tilpassa, oppsøkande hjelp for barn og unge med psykiske plager og lidingar gjennom pandemien

Det er ikkje laga eit eige søknadsskjema for tilskotet. Vi ber om ein kortfatta søknad med oversikt over følgjande:

  • Skildring av aktivitetar/tiltak
  • Budsjett

Kommunar som søker tilskot må senda søknaden til Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark på epost: sfvtpost@statsforvalteren.no

 

Søknadsfrist:
12. mars 2021
Målgruppe:
Barn og unge
Ansvarlig:
Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark
Hvem kan søke:
Kommunane i Vestfold og Telemark

Kontaktpersoner