Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Anbefaler videreføring av særlig høyt tiltaksnivå for deler av fylket

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har i dag onsdag 31. mars drøftet det epidemiologiske situasjonsbildet i fylket med kommunene. Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet deltok også på møtet. På grunnlag av drøfting og innspill i møtet sender Statsforvalteren anbefaling til Helsedirektoratet om videreføring av regionale tiltak for fylket. Eksisterende statlige tiltak etter covid-19 forskriften har varighet frem til og med 6. april.

Publisert 31.03.2021

5A-tiltak til og med 11. april i Vestfold
For de tidligere Vestfold-kommunene Holmestrand, Horten, Tønsberg, Færder, Sandefjord og Larvik videreføres særlig høyt tiltaksnivå etter kapittel 5A frem til og med 11. april. Dette er i tråd med kommunenes egne ønsker og vurderinger. Tiltaksnivået vil da sammenfalle i tid med eksisterende tiltaksnivå for Viken fylke.

5A-tiltak til og med 8. april i Grenland
For kommunene Bamble, Porsgrunn, Skien og Siljan anbefaler Statsforvalteren at det særlig høye tiltaksnivået etter kapittel 5A videreføres frem til og med 8. april. Over påske ønsker Grenlandskommunene å ta ned tiltakene til kapittel 5B med virkning fra 9. april dersom smittesituasjonen tilsier dette, revurdering vil bli gjort onsdag 7.april.

Øvrige kommuner i fylket håndterer situasjonen med lokale tiltak og råd.
De ønsker ikke statlige tiltak, slik situasjonen er nå.

Statsforvalteren vil gjennomføre en ny vurdering med samtlige kommuner i fylket onsdag 7. april. Hensikten vil være å vurdere effekt av tiltak og mobilitet gjennom påskehøytiden.

Statsforvalteren vurderer særlig følgende forhold å ha betydning for vurdering av videreføring av tiltaksnivå:

  • Kommunene i Viken har tiltak som varer til og med 11. april. Konsekvenser av å slippe opp tidligere i vårt fylke kan resultere i økt mobilitet fra Oslo/Viken til vårt fylke, med øket smitte igjen
  • Effektene av økt mobilitet i påsken på smittenivå vil ikke være avklart innen 6. april. Erfaringsmessig har smitten økt betydelig etter både jule- og vinterferie
  • Næringsliv og innbyggerne har behov for forutsigbarhet, særlig næringer som er avhengig av bestilling av varer med kort holdbarhet
  • Det oppdaterte kunnskapsgrunnlaget gjennom helligdagene antas å være noe mangelfullt ut fra flere årsaker. Endret mobilitet, forsinkelse i registrering, mulig redusert testing og (mulig redusert) analysekapasitet i fremste rekke
  • Forlengelse av tiltakene til og med 11. april for Vestfoldkommunene og revurdering av tiltakene for Grenlandkommunene 07.04. gir et bedret kunnskapsgrunnlag for å beslutte endring og eventuell nedjustering, samtidig som brå, ny oppjustering forebygges 
  • Prognosene til FHI per i dag indikerer økning i antall sykehusinnleggelser i tiden som kommer. Situasjonen beskrives i situasjonsrapporten fra Helsedirektoratet som alvorlig
  • Enkelte kommuner har så langt lite eller ingen nedgang i smittetall til tross for de strenge tiltakene
  • Ved å slippe opp for tidlig kan dette resultere i økt smitte, med behov for nye runder med strenge eller strengere tiltak
  • Flere kommuner har hatt svært inngripende tiltak over lang tid, for næringsliv og innbyggere er dette en situasjon som kan gi langvarige uheldige konsekvenser

Tiltaksnivå skal etter smittevernloven være basert på en medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlige etter en helhetsvurdering. I dette ligger behovet for å redusere tiltakene så snart det er forsvarlig. Samtidig vil det være et hensyn å skape forutsigbarhet for innbyggerne og næringsliv, men det er også et hensyn at tiltakene ikke må tas ut for tidlig. Det er regjeringen som vedtar regionale tiltaksnivå. Anbefalingen fra Statsforvalteren sendes til Helsedirektoratet som vil behandle og vurdere anbefalingen sammen med Folkehelseinstituttet før endelig behandling og beslutning i Helse- og omsorgsdepartementet.  Det er forventet at et vedtak fra regjeringen vil foreligge torsdag 1. april.