Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Uforsvarlig drift ved Tønsberg legevakt

Tønsbergregionen legevakt har ikke hatt tilstrekkelig fagkompetanse våren 2019. Legevakten har brukt medisinerstudenter med lisens til å gå selvstendige legevakter. Dette er i strid med lovverk og forskrift og dermed brudd på kravene til forsvarlighet i helsetjenesten, skriver Fylkesmannen i Vestfold og Telemark i en tilsynsrapport.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 11.10.2019

Det er legevaktens ledelse som skal sørge for at legene som har selvstendige vakter, fyller kompetansekravene. Tilsynssaken har derfor vært rettet mot ledelsen ved Tønsbergregionen legevakt.

Det framkommer ikke i alle journalnotatene fra medisinerstudentene hvem som har ytt helsehjelpen, og dette er brudd på journalforskriften, skriver Fylkesmannen.

Fylkesmannen vil be HELFO vurdere om Tønsbergregionen legevakt ved å omgå regelverket urettmessig har fått trygderefusjon for disse vaktene utført av medisinerstudenter.

Ved gjennomgang av medisinerstudentens journalføring har Fylkesmannen ikke funnet indikasjoner på at enkeltpasienter har fått uforsvarlig helsehjelp.

Fylkesmannens avgjørelse i tilsynssaken finner du i høyremargen.