Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Frivillig vern av skog - høyring av verneplan for 3 område

Høringsfrist:
25. februar 2021
Bjerke - rik blandingsskog. Foto: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Bjerke - rik blandingsskog. Foto: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Statsforvaltaren har sendt på høyring verneplan for tre skogområde i Tønsberg og Larvik kommunar.

Publisert 21.12.2020

Områda som er sendt på høyring er:

Namn på område

Kommune

Areal i daa

Verneverdi

Verpelva

Tønsberg

455

Nasjonalt viktig (***)

Bjerke

Larvik

196

Regionalt viktig (**)

Bakke

Larvik

479

Nasjonalt viktig (***)


Verneplanane gjeld areal der grunneigarane har kome med tilbod om frivillig vern av skog.

Spørsmål knytta til verneplanarbeidet kan rettast til Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark på telefon 33 37 10 00.

Høyringsfrist er 25.2.2021.

Synspunkt i samband med høyringa kan sendast til fmvepost@fylkesmannen.no.

Etter nyttår endrar vi namn til Statsforvaltaren og merknadar kan sendast til stvtpost@statsforvalteren.no.

Det er ønskjeleg at det kjem klårt fram kva for område uttalen gjeld.