Digital gravferdsmelding

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark bygger for tiden opp Digital gravferdsmelding. Dette skal bli en tjeneste hvor du som innbygger kan få ordnet viktige valg i forbindelse med gravferd, blant annet å bestille gravlegging og kremasjon. I dag gjøres dette på papirskjema.

Digital gravferdsmelding vil bli en offentlig kanal inn til gravplassmyndigheten i kommunen og krematorium, men vil ikke erstatte de etterlattes eventuelle direkte kontakt med tros- og livssynssamfunn og gravferdsbyrå.

Digital gravferdsmelding vil i første versjon være til hjelp for den som er ansvarlig for en gravferd etter et dødsfall. Senere versjoner vil ha flere funksjoner.

Bakgrunnen for prosjektet er regjeringens digitaliseringsstrategi, hvor det skal utvikles sammenhengende og helhetlige offentlige tjenester innenfor sju utvalgte livshendelser. Innbyggere, næringsdrivende og frivillig sektor skal oppleve sammenheng i tjenestetilbudet – uavhengig av hvilken sektor eller hvilket forvaltningsnivå som står bak. En av disse livshendelsene er Dødsfall og arv, hvor Digital gravferdsmelding er ett av to prosjekter som hittil er satt i gang. Det andre er Oppgjør etter dødsfall, som blant annet skal hjelpe innbyggerne ved arveoppgjør.

Barne- og familiedepartementet har gitt Statsforvalteren i Vestfold og Telemark ansvaret som prosjekt- og tjenesteeier i utviklings- og driftsfasene av arbeidet med Digital gravferdsmelding. Utviklingen skjer i samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet. En bredt sammensatt referansegruppe bistår statsforvalteren i arbeidet. Den er sammensatt av representanter fra gravplassmyndighetene, Digitaliseringsdirektoratet, kommunene, gravferdsbyråbransjen, og ulike tros- og livssynssamfunn. Første versjon av Digital gravferdsmelding vil bli testet i utvalgte kommuner våren 2024. 

Prosjektet ledes av Ola Asp. Henvendelser rettes til dgm@statsforvalteren.no

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.