Koronaviruset (covid 19)

Råd og informasjon finn du på Folkehelseinstituttets nettsider og på helsenorge.no.
Klikk her for å finne lenker og informasjon, mellom anna risikovurderingar og Korona- og vaksinasjonskart for Vestfold og Telemark.

FREDAG 22.01.2021 14.00, SIST ENDRET 05.02.2021 08.01

Statsforvaltaren sine oppgåver

Statsforvaltaren er bindeledd mellom kommunane og sentrale styresmakter. Vi formidler informasjon frå Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet til kommunane,
og vi melder innspel og spørsmål frå kommunane tilbake til sentrale styresmakter.
Vi har óg tett kontakt med dei regionale helseforetaka og andre relevante aktørar.

Statsforvaltaren følgjer opp smittevernet i fylket, har oversikt over og kunnskap om lokale smittevernplanar, og yter bistand ved behov.

Kvar veke utarbeider kommunane ei risikovurdering ut frå det lokale smitte- og vaksinasjonsbiletet. Statsforvaltaren utarbeider så ei regional risikovurdering i ein skriftleg rapport med digitale vedlegg (rådata) som vert presenterte gjennom:
(trykk i blå boks nedanfor)


14.04.2021

Synkanda, men framleis høgt risikonivå

Samla risikonivå i fylket blir vurdert til eit framleis risikonivå 3. Risikonivået blir vurdert som synkande, men framleis høgt, i Vestfold- og Grenlandskommunane.


07.04.2021

Uendra risikobilete dei fyrste dagane etter påska

Samla for fylket er vurderinga at me framleis ligg på eit stabilt risikonivå 3 (auka spreiing). Du finn oversikt over dei ulike risikonivåa her.


30.03.2021

Smitta held seg stabil men minkar nokre stader

Det er aukande smitte i nokre av kommunane i område Telemark frå veke 12 til veke 13. Stabil eller ingen smitte ut over dette.


24.03.2021

Stabilt høgt risikonivå med aukande spreiing

Samlet risikonivå i fylket blir vurdert til eit framleis stabilt risikonivå 3 – aukande spreiing. Risikonivået blir vurdert som stabilt høgt i kommunane i Vestfold og stigande i kommunane i Grenland.


09.03.2021

Aukande smittespreiing i fleire kommunar i området vårt

Sidan førre situasjonsrapport for ei veke sidan, har det samla risikonivået i fylket stige frå risikonivå 2 til 3 – aukande spreiing.


03.03.2021

Framleis risikonivå 2

Kommunane melder om stabile smittetall frå uke 7 til 8 med unntak av stigande smitte i Tønsberg, Færder og Notodden og synkande smitte i Holmestrand, Vinje og Larvik kommunar.


23.02.2021

Nok ei veke med risikonivå 2

Me har stabile smittetal frå veke 6 til veke 7 i alle kommunane med unntak av Sandefjord, Larvik, Notodden, Horten og Skien. Desse kommunane melder om stigande smitte.


17.02.2021

Fortsatt risikonivå 2

Smitten i vårt fylke går fortsatt ned bortsett frå i kommunane Sandefjord og Vinje.


09.02.2021

Stabil smitte i kommunane i fylket

Med grunnlag i kommunane sine risikovurderingar har Statsforvaltaren gjort ei ny vurdering av risikonivået for Vestfold og Telemark for veke 6.


04.02.2021

FHI sender SMS om Smittestopp

FHI sender i ettermiddag ein SMS om appen Smittestopp til innbyggjarane Vestfold og Telemark. Nærare 700 000 brukarar har lasta ned appen så langt.