Nettverk klimatilpasning Trøndelag

Nettverk klimatilpasning Trøndelag ble etablert 2. mars i 2017 for å bistå i arbeidet med å gjøre Trøndelag klimarobust. Fylkesmannen i Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune står som eiere av prosjektet. Nettverket er organisert som et prosjekt med varighet fram til 2025. I tillegg til eierne er 13 partnere invitert inn i prosjektet. Disse er fra stat, regionale myndigheter, forskningsmiljø og næringslivet.

Publisert 20.05.2020

Nettverk klimatilpasning Trøndelag ble etablert 02.03.17, på en samling for aktuelle partnere. Nettverkets hovedmål er "Et klimarobust Trøndelag innen 2030".

Initiativtakerne til prosjekt Nettverk klimatilpasning Trøndelag er Fylkesmannen i Trøndelag, Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune.

Nettverk klimatilpasning Trøndelag skal konsentrere seg om å arbeide med klimatilpasning. Klimatilpasning innebærer å forstå konsekvensene av at klimaet endrer seg og iverksette tiltak for å på den ene siden å hindre eller redusere skade, og på den andre siden utnytte mulighetene som endringene kan innebære.

Det er utarbeidet en Prosjektplan for Nettverk klimatilpasning Trøndelag. Den inneholder en beskrivelse av bakgrunnen for Nettverk klimatilpasning Trøndelag, hvorfor nettverket er etablert og hva som er mål og hovedfokus. Prosjektplanen er tilgjengelig til høyre.

Målgruppen for Nettverk klimatilpasning Trøndelag er alle kommunene i Trøndelag. 

Besøksrunden

I perioden november 2017 til juni 2018 ble det gjennomført en besøksrunde - dialogmøter med alle kommunene i Trøndelag. På 10 samlinger deltok i alt 119 fagfolk fra kommunene. I møtene ble det gitt status for hva klimaendringene innebærer og kommunene orienterte om status for arbeidet med klimatilpasning i egen kommune. Nettverk klimatilpasning Trøndelag ble presentert og det framkom mange forslag til oppfølgingstema, eller tema der kommunene ønsket faglig påfyll i sitt arbeid med klimatilpasning.

Rapport fra besøksrunden er tilgjengelig til høyre.

Regionale fagsamlinger

Havstigning og kommunal infrastruktur

I perioden februar - april 2019 ble det gjennomført 4 regionale samlinger for alle kystkommuner i Trøndelag fylke med tema havstigning og kommunal infrastruktur:

Samlingene ble gjennomført i samarbeid med NVE, Kartverket, Bjerknessenteret og DSB.

Opptak av deler av samlingen er tilgjengelig her:

https://www.fylkesmannen.no/nb/Trondelag/Kurs-og-konferanser/2019/02/havstigning-og-kommunal-infrastruktur-i-et-endra-klima/

Kartlegging av klimasårbarhet i et endra klima

Kartlegging av sårbarhet for klimaendringer var et av de prioriterte temaene kommunene ønsket samlinger på.

Hensikten med samlingene var følgende:

  • Å gi kommunene enkle verktøy for arbeidet med klimatilpasning 
  • Å gi kommunene tilpasset informasjon om spesielle tema innen arbeidet med klimatilpasning. 
  • Å få innspill fra kommunene om kunnskapsbehov etc. som nettverkspartnerne  kan følge opp.
  • Å skape arena for dialog og samarbeid mellom kommuner, også nabokommuner.

Det ble gjennomført i alt 7 regionale samlinger vår/høst 2019 (trinn 1).

Fordi en analyse av klimasårbarhet og verktøy for oppfølging er sentrale tema for det øvrige arbeidet med klimatilpasning, ble det planlagt Trinn 2 samlinger med alle regionale gruppene vår/sommer 2020. Kommunene fikk "hjemmelekse" til trinn 2 samlingene med å fortsette arbeidet med sårbarhetsanalysen, etablering av styringssystem og organisering av arbeidet internt. 

Nye temasamlinger

Nettverkets arbeidsgruppa, med innspill fra kommunene og partnergruppa, jobber fortløpende med planlegging av nye temasamlinger. I løpet av 2020/2021 planlegges følgende nye temasamlinger:

  • Trinn 3, kartlegging av klimasårbarhet i et endra klima (mål, strategi, handlingsplan)
  • Klima og bygg
  • Overvannshåndtering i små nedbørfelt

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.