Skogbruket i Trøndelag må ta mer miljø- og klimahensyn

Illustrasjonsbilde fra en hogst i fylket.
Illustrasjonsbilde fra en hogst i fylket. Foto: Trond Rian / Statsforvalteren i Trøndelag.

Statsforvalteren i Trøndelag har avdekt, og mottatt en rekke tips om, flere miljøavvik knyttet til skogsdriften i fylket. Statsforvalteren mener skogeiere, entreprenører og tømmerkjøperne må ta mer miljøhensyn.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 19.01.2022

I oktober 2021 henvendte Naturvernforbundet seg til Statsforvalteren i Trøndelag, hvor de tok opp flere problemstillinger fra dagens skogbruk. Forbundet viste til flere eksempler som de mener er problematisk. Nå får de støtte for flere av synspunktene, noe som kommer frem i svarbrevet fra Statsforvalteren til Naturvernforbundet.

Gjennom kommunenes vurdering av tre år gamle hogster i fylket, og saker som Statsforvalteren har fått kjennskap til eller tips om, er det avdekt en rekke miljøavvik.

- Dessverre er listen over avvik ganske lang. Vi ser eksempler på feilaktig hogst i kantsoner, hogst av skog som ikke er miljøsertifisert, mangelfull ivaretakelse av nøkkelbiotoper og stygge kjørespor etter bruk av skogsmaskiner på frostfri mark som ikke blir rettet opp - for å nevne noen eksempler, sier landbruksdirektør Tore Bjørkli hos Statsforvalteren i Trøndelag.

 Hva tenker du om disse avvikene?

-Jeg tenker det at næringen har en jobb å gjøre, og dette er ikke en ukjent problemstilling. Det siste året har vi flere ganger diskutert miljøhensyn med næringsaktørene. Vi har vært tydelig på vi kan nekte utbetaling av statlig tilskudd i saker der det ikke blir tatt tilstrekkelig miljøhensyn. Vi har også gått til politianmeldelse av en skogsdrift, men den saker er ikke avsluttet, forteller Bjørkli.  

Flere har ansvar

Skogindustrien stiller krav om jevn levering av virke gjennom året. Så langt har tele og snødekt mark har vært garantisten for skånsom drift. Med klimaendringene blir vintersesongen kortere, og Statsforvalteren ser flere eksempler på at skogen blir avvirket på bæresvak grunn (grunn uten tele/snø), da kontraktene med industrien må oppfylles.

- I Trøndelag er det hovedsakelig Allskog, Nortømmer, SB skog og skogindustrien som f.eks. Norske Skog som legger premissene for skogdriften. Med dagens bonussystem som belønner jevnlige leveranser, kan det bli lite rom for bærekraftige valg med tanke på klima og erosjon når vinteren svikter. Jeg mener derfor at alle aktørene i næringen må ta dette opp til vurdering, og samtidig legge opp til en mer bærekraftig strategi, sier Tore Bjørkli.

Bjørkli understreker at skognæringen i Trøndelag sitter på mye miljøkompetanse, og at det meste av skogen i Trøndelag er miljøsertifisert. 

-Det vi ser er at i krysspresset mellom økonomi og miljøhensyn, så er det ofte miljøhensynet som prioriteres ned. På sikt er ikke dette bærekraftig, avslutter Tore Bjørkli.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.