Ønsker konkrete miljøkrav i skogbruksloven

Foto: Statsforvalteren i Trøndelag

Statsforvalteren i Trøndelag mener at dagens skogbrukslov er for utydelig når det gjelder miljøhensyn og hvilke krav og plikter som gjelder, ved hogst og annen aktivitet i skogen, og ber Landbruks- og matdepartementet (LMD) foreta en revidering av lovgivningen.

Publisert 07.02.2024

Statsforvalteren i Trøndelag mener at dagens skogbrukslov er for utydelig når det gjelder miljøhensyn og hvilke krav og plikter som gjelder, ved hogst og annen aktivitet i skogen, og ber Landbruks- og matdepartementet (LMD) foreta en revidering av lovgivningen.

Skogbruksloven gir skogeier ansvaret for at arbeid som gjøres i skogen er i samsvar med lov og forskrift. Dette er i seg selv krevende da loven er såpass upresis på miljøområdet at den må vise til bransjestandarden Norsk PEFC skogstandard for detaljene.

Statsforvalteren i Trøndelag mener det er et poeng at skogbruksloven må kunne brukes selvstendig uten henvisninger til bransjestandarden. Ulikt det meste av annet lovverk eksisterer det i dag en kobling opp mot privat sertifisering i skoglovverket – ved henvisninger til skogsertifiseringen (PEFC) i skogbrukets bærekraftforskrift. Dette innebærer at forståelsen av disse punktene endres med endringer i sertifiseringsordningen.  Etter vår vurdering bør skoglovverket stå på egne ben, uavhengig av private sertifiseringsordninger. Dette vil i så fall medføre behov for at miljøkravene i skoglovgivningen blir mer konkretisert enn i dag.

Dagens lovverk på området forholder seg til en form for skogbruk som knapt nok eksisterer i dag, det vil si med aktive skogeiere som selv driver skogen med motorsag og traktor. Det er imidlertid sertifiserte profesjonelle aktører som står for 90 – 95 prosent av hogst og transport, og skogeieren er normalt kun bestiller av oppdraget.

- Vi mener lovverket må tilpasses, slik at vi ikke har et lovverk som gir inntrykk av at det kun er skogeieren som kan stilles til ansvar i de tilfeller lovverket ikke følges, sier statsforvalter Frank Jenssen i Trøndelag.

I en fersk dom fra Trøndelag tingrett blir det også påpekt at skogbruksloven er såpass vag at det er vanskelig å trekke noen klare slutninger på når loven er brutt.
- Skogbruksloven bør være så tydelig at den er enkel å forholde seg til både for skogbruksnæringa og forvaltninga, sier landbruksdirektør Audhild Slapgård hos Statsforvalteren i Trøndelag.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.