Mange velger melk

Mange små- og mellomstore melkeprodusenter står foran store investeringer i årene som kommer. Men mange vil satse. Det viser tallene i prosjektet Velg melk.
Mange små- og mellomstore melkeprodusenter står foran store investeringer i årene som kommer. Men mange vil satse. Det viser tallene i prosjektet Velg melk. Foto: Robert Morberg / Statsforvalteren i Trøndelag.

Velg melk er et satsingsprosjekt for små og mellomstore melkeprodusenter og deres familier. Av de 200 produsentene som foreløpig er med, har hele 80 prosent sagt at de vil ha rådgiving knyttet til bygningsplanlegging.

Publisert 10.11.2021

Formålet med prosjektet Velg melk er å ivareta sysselsettingen og sikre utnyttelsen av ressursgrunnlaget på de små og mellomstore melkebrukene i Trøndelag. Melkeproduksjon er bærebjelken i det Trønderske landbruket, og står for 50 prosent av verdiskapingen i primærjordbruket (verdien av produserte varer og tjenester, fratrukket vareinnsats).

I Trøndelag produserer vi ca. 20 prosent av norsk melk. Av våre 1400 melkeprodusenter er hele 800 i kategorien små og mellomstore bruk. Det vil si at de har 30 kyr eller mindre. Dette er en svært viktig gruppe som blant annet sørger for at arealer som ikke er egnet til annet enn grasproduksjon, faktisk blir utnyttet og foredlet videre til mat.

Flere utfordringer i tiden som kommer

De siste 20 årene har det vært store strukturendringer i melkeproduksjon, men rammevilkårene har vært nokså stabile. Nå er det noe større usikkerhet knyttet til fremtidig produksjon og økonomi, blant annet som følge av reduksjon i produksjon, nye lovkrav knyttet til driftsform og klimaforpliktelser og –tilpassinger.

For å utnytte de spredte arealressursene til en klimavennlig matproduksjon må også små og mellomstore bruk utvikles og fornyes, uten at produksjonen økes ut over det bruket har arealressurser til. Og det er nettopp det som er målet med prosjektet Velg melk. Målet er å bidra til å utvikle små og mellomstore melkebruk til framtidsretta driftsenheter i det trønderske jordbruket.

Betydelige investeringer venter

I Trøndelag har vi i dag 1400 foretak med melkeproduksjon, og nesten halvparten (47%) av disse er båsfjøs som må gjøre større investeringer for å møte løsdriftskravet i 2034. Vi ønsker å ha med alle videre og da er det behov for å gjøre investeringer tilsvarende 3-4 mrd kroner i Trønderske melkefjøs de neste 12 årene.

Tett dialog med produsentene

Gjennom en rekke møter med små og mellomstore melkeprodusenter har Statsforvalteren, i samarbeid Tine, Norsk landbruksrådgivning og landbrukskontorene i kommunene, møtt mange av utøverne. Her har man belyst viktige tema som vil være med å påvirke valgene til bøndene. Det handler om motivasjon, investeringskostnader, leiejordsproblematikk og om mulighetsrom innenfor bruk av egne ressurser.

Små- og mellomstore melkebruk kan søke støtte til rådgiving

Prosjektet Velg melk har ikke hatt til hensikt å utfordre gjeldende landbrukspolitikk, men heller bidra til tiltak og virkemidler innenfor rammene som gjelder. Små- og mellomstore kan søke om støtte til rådgiving ut våren 2022. Prosjektet gir støtte til ulike typer av rådgiving:

  • Økonomi
  • Veivalg for bruket
  • Salg og generasjonsskifte
  • Ny næringsvirksomhet: Lokal foredling, Inn På Tunet, natur-og utmarksrelatert næring, gårdsturisme, annet
  • Driftsbygninger
  • Nye plante- eller husdyrproduksjoner

Trønderske melkeprodusenter vil satse

Velg Melk er et satsingsprosjekt for de små og mellomstore melkebrukene i Trøndelag. Et bredt partnerskap bestående av bondelaget, bonde og småbrukerlagene, TINE, Norsk Landbruksrådgiving, Innovasjon Norge, Trøndelag Fylkeskommune og Statsforvalteren i Trøndelag står bak denne satsingen.

Gjennom prosjektet har vi identifisert både vilje og ønske fra produsentene om å satse på melkeproduksjon. Av de 200 produsentene som foreløpig er med, har hele 80 prosent sagt at de vil ha rådgiving knyttet til bygningsplanlegging. Med andre vuderer mange melkerpodusenter å bygge.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner