Barnevernstjenestens arbeid med gjenforeningsmålsettingen

Dato:
26. mai 2023 08:30 - 10:30
Sted:
Digitalt på Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag
Målgruppe:
Barnevernsfeltet
Påmeldingsfrist:
23. mai 2023 23:00

Det er et grunnleggende prinsipp i barnevernloven at en omsorgsovertakelse ikke skal vare lenger enn nødvendig, noe som også følger av Den europeiske menneskerettskonvensjonen.

Publisert 10.03.2023

Høyesterett har i en dom fra 2020, og med henvisning til praksis i EMD, fremhevet at hvis myndighetene overtar omsorgen for et barn, påligger det dem en positiv plikt til å sette inn tiltak for å tilrettelegge for gjenforening så snart det med rimelighet lar seg gjøre. Ikke minst må det vurderes om mindre inngripende tiltak kan være tilstrekkelig. Å veilede og støtte foreldre etter en omsorgsovertakelse vil kunne øke sannsynligheten for gjenforening, samtidig som denne presiseringen krever målrettet arbeid for å tilbakeføre barna til foreldrene. Barnevernstjenesten skal arbeide for at foreldre og barn skal gjenforenes dersom hensynet til barnet ikke taler imot det. Det betyr at barnets beste alltid skal veie tyngst i vurderingene om tilbakeføring.

Ett tiltak Høyesterett har foreslått i sine føringer ovenfor barnevernstjenesten er å tilrettelegge for hyppige og kvalitativt gode samvær mellom barn og foreldre (Barne- og familiedepartementet, 2020).
Alle beslutninger om samvær må bygge på konkrete vurderinger. Barns medvirkning og barnets beste som et grunnleggende hensyn skal ivaretas i dette arbeidet.

Gjenforeningsmålsettingen skjerper kravet til barnevernstjenestenes praksis av oppfølgingsarbeidet etter omsorgsovertakelse. Dette webinaret gir et innblikk i status, muligheter og utfordringer i dette arbeidet i Trøndelag .

Innhold:
• Status i barnevernstjenestene i Trøndelags arbeid med gjenforeningsmålsettingen v/ Statsforvalteren
• Utarbeidelse av kriterier for tilbakeføring og samtaleprosess v/ Barnevern- og helsenemnda
• Relasjonen mellom foreldre og fosterforeldre v/ Brobyggerne

• Betydningen av rutiner og systematikk i oppfølgingsarbeidet v/ StatsforvalterenTeamslenke vil komme dagen før webinaret. Frist for påmelding er 23. mai.

Lenke til Webinaret:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTZkZDYxZTYtNTAxNy00M2I1LTkzODItMDM5ZWFmMjdjNjZi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228a6fa58e-5153-4bfa-9a8b-573d985a4186%22%2c%22Oid%22%3a%22a94d3fe4-9b60-4099-9d0d-abcba03458f1%22%7dDato:
26. mai 2023 08:30 - 10:30
Sted:
Digitalt på Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag
Målgruppe:
Barnevernsfeltet
Påmeldingsfrist:
23. mai 2023 23:00