Webinar om handlingsplaner mot vold i nære relasjoner og krisesenterveilederen- faglig veileder for innholdet i krisesentertilbudet

Dato:
18. november 2021 10.30 - 11.30
Sted:
Webinar
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag
Målgruppe:
Målgruppe denne gangen er ledere i barnevern, NAV og helsesektoren
Påmeldingsfrist:
17. november 2021 09.00

Forebyggende voldsarbeid har hatt et økende fokus hos sentrale myndigheter den senere tid, og krever en tverrfaglig bevissthet i kommunens tjenesteyting. 

Publisert 06.10.2021

Sett i lys av kommunenes økende ansvar for samordning av tjenester, vil arbeidet mot vold i nære relasjoner påvirke alle sektorer.   Vi ser derfor fram til å kunne presentere Bufdirs veileder, samt orientere om handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. Det vil være RVTS, ved Gunnvor Pettersen, Leif Strøm og Siri Leraand som presenterer informasjonen.

Å være utsatt for vold kan føre til negative konsekvenser, slik at vold utgjør en alvorlig utfordring for samfunnsdeltakelse og folkehelse. Å forebygge vold, og å avdekke og gi god hjelp til utsatte og utøvere, er derfor en sentral oppgave for offentlige myndigheter.

Regjeringen anbefaler kommunene å utvikle en lokal handlingsplan mot vold i nære relasjoner, som et verktøy for et helhetlig arbeid. Planen kan omfatte:

  • informasjon om hva vold i nære relasjoner er og om hjelpetilbud lokalt
  • forebyggende arbeid og hjelpetilbud rettet mot utsatte og utøvere av vold
  • modeller og rutiner for hvordan relevante tjenester skal samarbeide

Krisesentertilbudet er det viktigste hjelpetilbudet til utsatte for vold i nære relasjoner som trenger beskyttelse og råd og veiledning. Tilbudet retter seg mot kvinner, menn og barn (krisesenterloven § 1).

Kommunen skal sørge for et krisesentertilbud som består av (§ 2):

  • trygt og midlertidig botilbud
  • samtaletilbud (dagtilbud)
  • telefontilbud
  • tilbud om oppfølging i reetableringsfasen

Barne-, ungdoms- og familiedirektoraret har utarbeidet flere verktøy for kommunene:

Dato:
18. november 2021 10.30 - 11.30
Sted:
Webinar
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag
Målgruppe:
Målgruppe denne gangen er ledere i barnevern, NAV og helsesektoren
Påmeldingsfrist:
17. november 2021 09.00