Anbefaler grensejustering

Fylkesmannen i Trøndelag anbefaler Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) å ikke endre fylkesgrensen på Austra, men tilrår grensejustering på Gutvik.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 12.06.2018

I april i år ba (KMD) Fylkesmannen i Trøndelag, sammen med Fylkesmannen i Nordland, om å vurdere behovet for ytterligere utredinger om grensejustering på Austra. Departementet har videre bedt om en endelig tilrådning, slik at en eventuell grensejustering kan gjennomføres på samme tidspunkt som sammenslåing mellom Nærøy og Vikna kommune. Dette skjer 1. januar 2020.
Austra ligger på grensa mellom kommunene Bindal, Leka og Nærøy, og med det også på grensa mellom Nordland og Trøndelag. Det bor i overkant av 200 innbyggere på Austra.

Bakgrunn

Etter et folkemøte på Austra sommeren 2015 ble det gjennomført to innbyggerundersøkelser blant innbyggerne på Austra. Undersøkelsene viste at flertallet av innbyggeren ønsker å tilhøre en og samme kommune. Men, det var ikke enighet blant innbyggerne om hvilken kommune dette skulle være. Synspunktene fra de tre berørte kommunene viste heller ikke at det var noen entydig løsning som pekte seg ut.

I desember 2017 vedtok Stortinget at Nærøy og Vikna slås sammen til Nærøysund kommune. Samtidig vedtok Stortinget at Bindal og Leka skal bestå som egne kommuner. I februar i år kom det søknad fra innbyggerne på Gutvik om få justert kommunegrensen slik at innbyggerne blir en del av nye Nærøysund kommune, i stedet for Leka kommune som de tilhører i dag.

I søknaden argumenteres det blant annet med ulempene det er å være avhengig av ferge for å få tilgang til kommunenes tjenester. Innbyggerne har ved flere anledninger tatt initiativ til en slik grensejustering, der de primært ønsker at hele Austra blir en kommune, men hvis ikke så ønsker de seg til Nærøysund.

Fylkesmannens vurdering

I tilrådningen peker Fylkesmannen på at den beste langsiktige løsningen ville vært en ny, større kommune bestående av Leka, hele/deler av Bindal og Vikna/Nærøy (jf også uttalelsen fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag). Samtidig viser Fylkesmannen til at Stortinget så sent som i desember 2017 har vedtatt at Leka og Bindal skal bestå som egne kommuner.

Departementet har avgrenset Fylkesmannens oppdrag til kun å omfatte eventuell grensejustering av Austra.

I sitt brev til departementet anbefaler Fylkesmannen at man ikke endrer fylkesgrensen, men at kommunegrensen på Gutvik blir justert.

Fylkesgrensen

Både innbyggerundersøkelsen fra 2018 og tidligere undersøkelser viser at det er et stort flertall av innbyggerne på Austra som ser behov for og ønsker at Austra skal tilhøre én og samme kommune. Samtidig er det slik at både innbyggerundersøkelsene og de tre kommunenes synspunkter ikke gir noen entydig omforent løsning som peker seg ut. 0-alternativet vil dermed være at grensene mellom dagens kommuner og fylker, ligger som den gjør.

Grensejustering Gutvik

Det er fremmet innbyggerinitiativ fra Gutvik på Leka, med ønske om grensejustering til nye Nærøysund kommune. Argumentene for en grensejustering er blant annet ulempene ved å være avhengig ferge for å få tilgang til kommunenes tjenester. Det blir også pekt på at en større kommune vil gi bedre muligheter for å gi de tjenester innbyggerne har behov for.

Fylkesmannen mener Leka er en kommune som er sårbar, og at denne utviklingen er styrket over tid. Med en grensejustering av Gutvik vil Leka kommune få tapte inntekter, mens de på den andre siden vil få reduserte kostnader. Dersom en grensejustering ikke gjennomføres, må det også vurderes hvordan innbyggernes beste slår ut over tid som en del av Leka kommune.

Ut fra en samlet vurdering er Fylkesmannen kommet til at hensynet til innbyggerne i Gutvik bør vektes tungt, og anbefaler departementet at blir gjennomført en grensejustering.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.