Søknad om tillatelse - kverning og mellomlagring av trevirke - Grønøra industriområde - Orkland

Høringsfrist:
21. februar 2024 23.59

Eco Materials AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til kverning og mellomlagring av trevirke på Grønøra industriområde i Orkland kommune.

Publisert 19.01.2024

Eco Materials AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til virksomhet på gnr. 257, bnr. 223 i Orkland kommune (Grønøra industriområde) (oppgitte gnr./bnr. i søknadsskjemaet er feil). Virksomheten er et pilotprosjekt som skal teste mulighetene for å øke andelen trevirke som går til materialgjenvinning, og innebærer kverning og mellomlagring av 12 000 tonn trevirke/treflis.

Ønsket tidspunkt for pilotprosjektet er fra 15. september 2023 til 30. juni 2024. Statsforvalteren har spurt virksomheten om det er aktuelt å forlenge tidsperioden, da ønsket oppstartsdato har passert.

Søknaden inneholder beskrivelse av virksomheten, kart og risikovurdering. Søknadsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre på denne siden.

Innhold i en tillatelse
Opplagsplass for avfall krever særskilt tillatelse etter forurensningsloven. I en tillatelse setter Statsforvalteren vilkår som skal ivareta ytre miljø, som blant annet begrensning i typer og mengder avfall, grenseverdi til støy, kontroll på utslipp til vann, tiltak mot flygeavfall, kompetanse om farlig avfall, og lignende.

Alle gitte tillatelser er tilgjengelig på www.norskeutslipp.no.

Frist for merknader
Vi ber om at eventuelle merknader til søknaden sendes til Statsforvalteren i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til sftlpost@statsforvalteren.no innen 21. februar 2024.

Høringsfrist:
21. februar 2024 23.59