Høring - søknad om tillatelse til asfaltverk på Ottersbo – Veidekke industri AS - Ørland kommune

Høringsfrist:
25. november 2022 23.59

Veidekke Industri AS avd. Ørland søker om tillatelse etter forurensningsloven til å ha et stasjonært asfaltverk med produksjonskapasitet på 200 tonn asfalt per time

Publisert 20.10.2022

Bakgrunn for søknad

Anlegg som produserer asfalt er regulert gjennom forurensningsforskriften kap. 24 Forurensninger fra asfaltverk. Anlegg med produksjonskapasitet fra 200 tonn per time og stasjonære anlegg nærmere enn 300 meter fra boligområde behøver tillatelse etter forurensningsloven § 11.

I en tillatelse setter Statsforvalteren vilkår som skal ivareta ytre miljø, som blant annet begrensning i typer og mengder avfall, grenseverdi til støy og støv, kontroll på utslipp til vann, tiltak mot flygeavfall, kompetanse om farlig avfall, og lignende. Anlegget har hatt en årlig produksjon på omtrent 80 000 m3, men Veidekke Industri AS informerer om at de ønsker å øke årlig produsert asfalt inntil 200 000 m3.  Asfaltverket har en kapasitet på 200 tonn per time og dermed utover marginen i forurensningsforskriften kap 24 om asfaltverk. Statsforvalteren har derfor bedt Veidekke Industri AS om å levere en søknad om tillatelse, jf. forurensningsloven § 11. 

Alle gjeldende tillatelser (etter forurensningsloven) er tilgjengelig på www.norskeutslipp.no.

Bedriften søker om tillatelse etter forurensningsloven til virksomhet på gnr/bnr 182/3 i Ørland kommune. Bedriften har produsert asfalt på området i lengre tid, og det omsøkte anlegget vært i bruk siden 2016. Ettersom at anlegger har kapasitet utover det som er tillatt i forurensningsforskriften har Statsforvalteren bedt bedriften om å søke om en tillatelse.

Vi orienterer om at det er flere pågående aktiviteter på Ottersbo i tillegg til asfaltproduksjon, som mottak av rene masser og pukkverk med tillatelse til mottak av betong og asfalt. Statsforvalteren har mottatt en søknad om tillatelse til deponi av ordinært avfall.

Søknaden med tilhørende vedlegg er tilgjengelig i menyen til høyre.

Frist for merknader
Vi ber om at eventuelle merknader til søknaden sendes til Statsforvalteren i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til sftlpost@statsforvalteren.no innen 25.11.2022.