Koordinering i helse - og omsorgstjenestene - tilskudd til kommunene

Koordinerte tjenester er et sentralt tema i pågående utviklingsarbeid i mange av tiltakene i forbindelse med oppfølging av primærhelsemeldingen og opptrappingsplanen habilitering og rehabilitering.

Det er ofte spørsmål om hvordan de ulike bestemmelsene knyttet til dette temaet skal forståes, og Helsedirektoratet har derfor utarbeidet informasjonsmateriell om individuell plan og koordinator

 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 26.06.2019

Rettigheter, krav og anbefalinger om individuell koordinering beskrives særlig i følgende to veiledere: Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og
koordinator og i veileder om oppfølging av personer med store og sammensatte behov.

Endring av fortolkning om individuell plan og forholdet til journallovgivningen

På bakgrunn av endret fortolkning fra HOD, ble det i 2018 gjort en endring i veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator om koblingen mellom individuell plan og pasientens journal.  Forskrift om pasientjournal § 8 bokstav n, skal forstås slik at planen som sådan ikke er en del av journalen, men det skal opplyses i journalen om pasienten har en plan og eventuelt hvem som er koordinator. Opprettelse av planen og hvordan informasjon skal deles er basert på pasientens samtykke. Dette er en klargjøring av at IP ikke er et behandlingsrettet helseregister i medhold av pasientjournalloven. Det som skal nedtegnes i planen bør avgrenses til det som er nødvendig for å oppnå formålet med planen. Løpende dokumentasjon knyttet til tjenesteytingen hører hjemme i journalen. Se avsnitt om dokumentasjon av individuell plan i veilederen her.

Notat om avklaring av forholdet mellom koordinering i pakkeforløp og lovpålagt koordinator

Det har vært uklarheter om hvordan "pakkeforløpskoordinator" skal forstås opp mot lovpålagt koordinator. Til høyre finner du et avklaringsnotat fra Helsedirektoratet om dette som er basert på departementets føringer.

Avklaring av dette spørsmålet er for øvrig også beskrevet både i Helsedirektoratets veileder om kontaktlege i spesialisthelsetjenesten, veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator samt veileder om oppfølging av personer med store og sammensatte behov.

E-læring i koordinatorrollen

Å sikre god opplæring i koordinatorrollen har lenge vært et utfordringsområde meldt fra tjenestene, og det utarbeides derfor et  nasjonal e-læringsprogram om temaet. Planen er å ferdigstille tre moduler sommeren 2019. De tre modulene handler om rettigheter og plikter jfr lovverket, koordinatorrollen og møteledelse. Målgruppen for programmet er hovedsakelig nye og erfarne koordinatorer og ledere i tjenesten. Koordinerende enheter i kommuner og helseforetak har ansvaret for slik opplæring, og vi håper dette kan bli en viktig ressurs i deres arbeid. Modulene utarbeides i samarbeid med representanter for brukerne og tjenestene. Vi vil legge ut informasjon når det er ferdigstillt.

Inspirasjonsfilm om individuell plan og koordinator

I filmen er det  lagt vekt på å visualisere formålet med de lovpålagte bestemmelsene. Filmen kan egne seg i mange ulike settinger og for en bred målgruppe –befolkningen, pasienter og brukere, tjenestene, ledere.

https://www.youtube.com/watch?v=KCR3fsLPpcM

Brukerbrosjyre om individuell plan og koordinator

Brosjyren "Ditt liv, din plan" er beregnet på pasienter, brukere og pårørende. Den kan gjernegis sammen med muntlig informasjon. Kommuner og helseforetak kan selv bestille opptrykk av brosjyren ved å gå inn på denne lenken. Når de bestiller kan de også skrive på lokal kontaktinformasjon til koordinerende enhet i egen kommune/helseforetak.

Tildeling av tilskudd til kommuner  habilitering og rehabilitering i 2019

Kommune Tildelt 2019
Bjugn 600 000
Fosen helse 700 000
Grong 127 000
Inderøy 435 906
Verdal 380 000
Klæbu 500 000
Levanger 600 000
Malvik 700 000
Meldal 152 687
Melhus 767 268
Midtre Gauldal 980 314
Namsos 602 456
Oppdal 517 865
Orkdal 612 031
Skaun 659 645
Snåsa 512 534
Steinkjer 677 395
Stjørdal 600 000
Hitra 400 000
Trondheim 2 649 770
Selbu 140 000
Ørland 600 000
Tildelt 13 914 871

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.