Følger opp bekymringer for fastlegesituasjonen

Lege studerer røntgenbilde til pasient

Den siste tiden har Statsforvalteren i Trøndelag mottatt flere bekymringer knyttet til fastlegeordningen. Pasienter klager på at de ikke har fastlege, mens flere fastleger er bekymret for om de er i stand til å levere forsvarlige tjenester.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 03.01.2022

Stadig flere kommuner i fylket rapporterer nå om store vansker med å rekruttere fastleger til ledige hjemler. I tillegg melder kommunene at de må overby hverandre for å tiltrekke seg leger, dermed kan det skapes ordninger som ikke er bærekraftige på sikt.
Statsforvalterens vurdering er derfor at situasjonen er krevende i flere kommuner, kanskje spesielt i kommunene Meråker, Verdal, Ørland, Steinkjer, Melhus, Stjørdal, Høylandet, Namsos og Trondheim.

Samlet partene

I begynnelsen av desember inviterte derfor Statsforvalteren kommunene i fylket, tillitsvalgte for legene og Helsedirektoratet til gjensidig dialogmøte. Hensikten med møtet var å oppnå lik situasjonsforståelse, med tanke på de utfordringer kommunene har med fastlegeordningen, hvordan fastlegene opplever hverdagen og hvilke grep som kan gjøres for å stabilisere allmennlegetjenesten.

-Vi må huske at fastlegeordningen er en helsereform som både pasienter og fastleger var godt fornøyd med i starten. Så er det gjort noen endringer undervis som har ført til flere oppgaver for fastlegene. Intensjonen med endringene har vært gode, men veksten i oppgavene har nok vært større enn hva man la til grunn i starten, sier ass. fylkeslege Kristine Asmervik hos Statsforvalteren i Trøndelag.


Det er mange som står uten fastlege nå, hvordan vurderer du situasjonen?
-Sett fra et pasientperspektiv vil jeg si det haster med å løse dette. Men fastlegeordningen er en kompleks ordning som dermed krever komplekse løsninger, sier Asmervik.

Ja, hva kan man gjøre?
- Det som ble diskutert under dialogmøtet med kommunene og helsedirektoratet er tiltak som for så vidt et kjent fra før. Det kan handle om at sykepleiere skal kunne ta mer ansvar for enkeltpasienter, endringer i basisfinansiering fra staten, styrket ledelse ved legekontorene og tiltak for å bedre rekrutteringen til legeyrket, forklarer Asmervik.

Følger opp bekymringene

Statsforvalteren i Trøndelag er godt i gang med å følge opp de ulike bekymringsmeldingene som er kommet inn. Det er opprettet dialog med de aktuelle kommunene, som jo er ansvarlig for å ha en velfungerende kommunal helsetjeneste.

-Vi ønsker å vite mer om hvordan kommunene håndterer den aktuelle situasjonen. Vi er derfor spørrende til hvordan de stiller seg til situasjonen, og hvordan de har tenkt å følge opp dette videre, avslutter Asmervik.

Statsforvalterenes rolle

Statsforvalteren har i oppdrag å følge opp Handlingsplan for allmennlegetjenesten. Som sektormyndighet på helse- og omsorgsområdet skal Statsforvalteren også se til om befolkningen får sine lovfestede rettigheter oppfylt, og tilse at tjenestene følger lov og forskrift.

Det innebærer at Statsforvalteren kan gi råd og veiledning til kommunene om fastlegeordningen, men at vi også fører tilsyn med kommunene for å se om de gir forsvarlig helse- og omsorgstjenester til sine innbyggere. Statsforvalteren er også opptatt av å sikre at sentrale helsemyndigheter har forståelse for hva som er utfordringen for fastlegeordningen i Trøndelag.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner