Dialogmøter med kommuner om rus, psykisk helse og vold

Statsforvalteren i Trøndelag har et utviklingsoppdrag hvor vi skal bidra til en forbedret og samordnet innsats på psykisk helse, rus og voldsfeltet bla. ved å bistå kommuner i planarbeid og understøtte lokal tjenesteutvikling. Statsforvalteren skal også identifisere kommuner og tjenester som kan ha risiko for mangelfull måloppnåelse.

Publisert 28.10.2021

Dialogmøtene ble gjennomført som et tiltak i statsforvalterens strategi for å bidra til styrking og oppfølging av det kommunale arbeidet på rus- psykisk helse og voldsfeltet, der understøtting av lokal tjenesteutvikling står sentralt.

Samarbeid med kompetansesentrene og brukerorganisasjoner en viktig del av dette oppdraget og statsforvalteren gjennomfører dialogmøtene  i samarbeid med Mental Helse, Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO), Kompetansesenter Rus Midt-Norge (KoRus), Nasjonal kompetansetjeneste for psykisk helsearbeid (NAPHA) og Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT).
12 kommuner i Trøndelag deltok i møtene. Først ute var Levanger, Verdal, Steinkjer og Namsos, så Værnesregionen (Stjørdal, Selbu, Tydal, Meråker og Frosta), før turen gikk til Hitra, Frøya og Heim.

Hensikten med dialogmøtene
Målet med dialogmøtene var å bli bedre kjent med kommunene og utgangspunktet for dialogen var i hovedsak basert på kommunenes egenrapportering i IS-24/8. I dialogmøtene ble det vektlagt at kommunene fikk god anledning til å presentere sitt arbeid og sine tilbud innen rus, psykisk helse og voldsfeltet.

Vi fikk presentert svært mye godt arbeid som utføres i kommunene i tillegg til en del utfordringer, samt en konkretisering av tjenesteutvikling og forbedringsområder. I tillegg fikk vi tilbakemelding på hvilke behov kommunene hadde for samarbeid med kompetansesentrene, brukerorganisasjoner og statsforvalteren.

Gode tilbakemeldinger
Vårt inntrykk er at kommunene satte pris på å komme i tett dialog med statsforvalteren og ikke minst det å kunne møte andre kommuner og dele erfaringer. Dette var også noe av det som kom fram i evalueringen fra kommunene: «Det er positivt at Statsforvalteren setter av tid til dialog med kommunene, erfaringsdeling og gruppearbeid.» «Få kommuner gjør at det blir større åpenhet. Det er flott å få så inngående kjennskap til de ulike kommunene, erfaringsutveksling og inspirasjon» og «det er viktig med fokus på brukermedvirkning og kjennskap til hva kompetansesentrene og statsforvalteren kan bistå kommunene med».

Statsforvalteren ser at det gjøres mye godt fagarbeid i kommunene på rus, psykisk helse og voldsfeltet. Vi tar med oss kunnskapen i videre oppfølging av kommunene, og kompetansesentrene har gjennom dialogmøtene fått kjennskap til utfordringer og forbedringsområder der de kan bidra inn. Det samme har brukerorganisasjonene. Dialogmøtene representere også en viktig arena for tilbakemeldinger til Statsforvalteren, kompetansesentrene og brukerorganisasjonene for egen kunnskapsoppbygging.

Oppfølging etter dialogmøtene
Vi kommer sannsynligvis til å følge opp kommunene med digitale møter. Vi har god dokumentasjon fra møtene som er gjennomført, og med dette et bra utgangspunkt for å følge opp arbeidet videre. Kommunene har også et selvstendig ansvar for å kontakte kompetansesentrene eller SF dersom de har behov for dette i sin tjenesteutvikling.

Målgruppe for dialogmøtene har vært:
Enhetsledere for rus- og psykisk helsefeltet, folkehelsekoordinator, brukerrepresentant(er), representant fra NAV, koordinerende enhet og kommuneoverlege. Kommunene har stått fritt til også å kunne stille med andre medarbeidere som kommunen mener kan være aktuelle når det gjelder fokusområdet.

Fra venstre: Stein Arve Strand (KORUS), Veronika Kjesbu (Mental Helse), Arve Almvik (NAPHA), Jens Solem (RIO), Laila Hoff Johansen (Statsforvalteren i Trøndelag), Kenneth Ledang (Statsforvalteren i Trøndelag) og Ingunn Flakne Solberg (Statsforvalteren i Trøndelag).

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.