Statsforvalterens kartlegging av fylkets barneverntjenester er nå klar

For mange ansatte i barnevernet slutter, og mange tjenester sliter med rekruttering og høyt sykefravær. Det viser en kartlegging av tilstanden i det kommunale barnevernet i Trøndelag gjennomført i vår.

Publisert 08.09.2022

Statsforvalteren gjorde i 2020 en kartlegging av det kommunale barnevernet som blant annet viste store utfordringer med både sykefravær, rekruttering og turnover. En fersk kartlegging fra i mars i år viser at utfordringen med dette vedvarer.

Det er få vesentlige endringer i statistikken fra 2020 til 2022. Mange ansatte i barneverntjenestene har relevant videreutdanning, og mange deltar også på de videreutdanninger som tilbys fra Bufdir. Tjenester med få ansatte finner det imidlertid krevende å prioritere kompetanseheving.

At mange slutter i tjenestene fører også til at viktig tilført kompetanse forsvinner. Det er en svak økning i andelen ansatte med mastergradsutdanning. Om ni år vil det være krav om mastergrad for ansatte som utfører kjerneoppgaver i kommunalt og statlig barnevern. Kravet kan kompenseres med videreutdanning og arbeidserfaring.

Kartleggingen viser også at tjenester med stor geografisk avstand til utdanningsinstitusjonene er de som sliter mest med å rekruttere ansatte med nødvendig kompetanse til sine tjenester. Rekrutteringsutfordringene gjelder både ordinære stillinger og lederstillinger i barnevernet.

At mange velger å slutte i kommunalt barnevern medfører at det en høy andel ansatte har kort arbeidserfaring fra fagfeltet. Den siste kartleggingen viser at nesten 16 prosent har jobbet mindre enn et år i nåværende tjeneste, og nesten 30 prosent har jobbet mindre enn to år.

– Barnevernslederne har formidlet til oss at opplæring og veiledning av nyansatte er ressurskrevende. Når en så stor andel har kort fartstid innenfor tjenestene er det en stor utfordring. Det er heller ikke vesentlige forskjeller mellom store og små tjenester, eller mellom bygd og by, sier seksjonsleder for barnevern ved Statsforvalteren i Trøndelag, Marita Rendal Ugseth.

Behov for tiltak

Hovedtrekkene i kartleggingen viser få endringer fra 2020. Ugseth påpeker at det er bekymringsfullt at utfordringene vedvarer over tid.

– Barnevernlederne har over tid vært bekymret for bemanningssituasjonen. Det handler ikke nødvendigvis om behov for flere stillinger, men om å sikre at de som innehar stillingene er på jobb og blir i stillingene over tid, sier hun.

Statsforvalteren i Trøndelag gir uttrykk for at det bør ses på tiltak på flere nivå, som kan bidra til mer stabilitet i tjenestene.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.