Vergemål

Oppdatert 15.02.2023

En verge ivaretar interessene til en person som enten er mindreårig, eller som har fått oppnevnt verge. Det kan oppnevnes verge for den som trenger hjelp til å ivareta sine egne interesser, enten økonomisk eller på annen måte.

Det å få oppnevnt en verge innebærer at du får hjelp til gjøremål du trenger hjelp til å utføre, slik at du kan fungere på lik linje med andre personer i samfunnet. Et vergemål skal tilpasses behovene du har, og det skal ikke være mer omfattende enn behovet tilsier. Vanlig vergemål er frivillig, og du bestemmer selv om du vil ha verge eller ikke.

Statsforvalteren er førsteinstans på vergemålsområdet. Det vil si at det er Statsforvalteren du skal kontakte hvis du, eller noen som står deg nær, trenger verge. 

Klagerett

Du kan klage på et vedtak om opprettelse av vergemål. De som har rett til å klage er den som er satt under vergemål, vergen, den som har sett fram kravet om vergemål eller personens ektefelle/samboer, nærmeste livsarving og søsken. For andre vedtak enn opprettelse av vergemål er det vanlig klagerett etter reglene i forvaltningsloven. Klagefristen er tre uker fra du mottar vedtaket. Du skal sende klagen til Statsforvalteren. Statsforvalteren kan omgjøre vedtaket, eller sende klagen videre til Statens sivilrettsforvaltning, som er tilsynsmyndighet og klageinstans for vedtak truffet av Statsforvalteren.  

Vil du bli verge?

Det er ulike typer verger:

  • Du kan bli oppnevnt som verge til barn uten foreldre, eller hvor foreldrene av ulike grunner ikke kan ivareta hele eller deler av vergeansvaret
  • Du kan bli oppnevnt som verge for voksne
    • hvis du er forelder til voksne barn
    • hvis du er søsken besteforelder, onkel, tante eller en annen person i storfamilien eller i bekjentskapskretsen. I tillegg kan du også være verge som nabo, venn eller hvis du bare har et ønske om å bidra ved å stille opp frivillig
    • hvis du velger å stille opp som verge som en del av ditt arbeid eller bare fordi du har et ønske om å være til nytte (fast verge/profesjonell)
  • Du er verge som forelder til egne barn under 18 år. Verge er den eller de som har foreldreansvaret.

Hva som kreves av deg for at du skal kunne oppnevnes til verge, kommer an på oppdraget. Statsforvalteren avgjør hvem som skal være verge, og hovedregelen er at valget tas i samråd med personen som skal ha verge. Som regel legger vi vekt på at du håndterer utfordringer, har kjennskap til regelverket og offentlige instanser, er flink til å formulere deg, har orden i egen økonomi og liker å gjøre noe for andre. Du må også ha god vandel, og verger må legge frem politiattest. Statsforvalteren sørger for nødvendig opplæring og ser til at du utfører vervet på en forsvarlig måte. 

Vis mer


Enslige mindreårige fra Ukraina får forlenget kollektiv beskyttelse

Den kollektive beskyttelsen for enslige mindreårige fra Ukraina blir forlenget.


Nye artikler om negativ sosialkontroll og menneskehandel i representantoppdrag

Som representant for enslig mindreårige kan du komme opp i situsjoner knyttet til negativ sosialkontroll og menneskehandel.


Verge for enslig mindreårige ved søknader om familiegjenforening?

Vi har laget et skriv med informasjon om hvilke oppgaver du har som verge når foreldre eller søsken søker om familiegjenforening.


Endring i bruk av MinID

MinID er modernisert og det påvirker hvordan du kan bruke løsningen.


Rapport om spesialiserte representanter og verger

Statsforvalteren i Oslo og Viken ønsker å arbeide for å styrke rettssikkerheten for sårbare personer. Som et ledd i dette arbeidet gjennomført vi i 2017/2018 et prosjekt for å heve kompetansen hos et lite utvalg av representanter og verger.


Ønsker du å bli representant for enslige mindreårige asylsøkere?

Vi har behov for repsentanter til mottak i Hol i tillegg til Oslo og nærliggende kommuner.


Kurs om representantordningen

Ønsker du å vite hva en representant er og hva som er representantens oppgaver?


Danske Bank sperrer kapitalkontoer for bruk

Kapitalkontoer i Danske Bank med mangelfull kundeinformasjon blir sperret.


Innlevering av vergeregnskap

Verger skal hvert år innlevere vergeregnskap for sine oppdrag.


Digitale vergefullmakter

Vi gjør endringer i fullmaktene for vergemål.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Film om hva det betyr å ha verge

Sikker melding til Statsforvalteren om vergemål

Dersom du vil kontakte oss med informasjon som ikke er sensitiv, ønsker vi at du heller sender e-post, slik at vi ikke får flere personopplysninger om deg enn vi trenger.