Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd

Søknadsfrist:
1. mars 2020 23.59
Målgruppe:
Ledere, ansatte og personer som kan rekrutteres til å jobbe i helse- og omsorgstjenesten. For kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet kan ansatte også i andre kommunale og fylkeskommunale etater være målgruppe (f. eks. NAV, barnevernstjeneste, barnehager og skoler)
Ansvarlig:
Helseavdelingen
Hvem kan søke:
Kommuner, fylkeskommuner
Rapporteringsfrist:
1. mars 2020 23.59

Målet med ordningen er å styrke kommunenes evne og mulighet til å utvikle bærekraftige og gode helse- og omsorgstjenester, og å gi en tydelig prioritet til noen av de viktigste framtidsutfordringene kommunene står overfor på helse- og omsorgsfeltet.

Tiltaket bidrar også til oppfyllelse av delmål 3.4 i FNs bærekraftmål. Midlene skal bidra til at kommunene setter i verk kompetansehevende tiltak og nybrotts- og utviklingsarbeid ut fra lokale forutsetninger og behov.

Publisert 17.01.2020

NB! SØKNADS- OG RAPPORTERINGSFRISTEN FOR 2020 ER NÅ UTGÅTT. NÆRMERE INFORMASJON OM TILSKUDD I 2021 VIL BLI PUBLISERT I JANUAR 2021.

 

Frist for søknad og rapportering: 1. mars 2020

Du finner søknadsskjema og regelverk for 2020, samt rapporteringsskjema for tilskudd fra 2019 på høyre side.  Mer informasjon om tilskuddsordningen finnes på Helsedirektoratets sider. 

Vi ber søkere være oppmerksom på at søknaden være signert av rådmann/bydelsdirektør, og at kommunene/bydelene må sende inn en samlet søknad, med en kontaktperson per kommune/bydel.

Søknader og rapportering sendes elektronisk inn til fmovpost@fylkesmannen.no 
Vi understreker at dette ikke skal sendes direkte til kontaktpersonene.

Ved kontakt med kontaktperson ber vi om at man fortrinnsvis benytter e-post til saksbehandler. Eventuelt telefon til Fylkesmannen i Oslo og Viken, Helseavdelingen: +47 22 00 39 04.

 

Kontaktpersoner:

 

Kommunereform – konsekvenser for kommuner som søker og/eller rapporterer på tilskudd:

Søknad om tilskudd for 2020
Nye kommuner (sammenslåtte fra 1.1.2020) søker om tilskudd med nytt organisasjonsnummer fra 2020.

Dersom de opphørte kommunene mottok tilskudd til prosjekt(er) som videreføres inn i den sammenslåtte kommunen og det gjenstår ubrukte midler per 31.12.2019 skal dette gå til fradrag i utbetaling av et eventuelt tilskudd innvilget til ny kommune på samme tilskuddsordning. Ved krav om tilbakebetaling har ny kommune per 1.1.2020 ansvar for at slik betaling blir utført.

Eventuelle gjenstående ubrukte midler per 31.12.2019 på samme tilskuddsordning hos opphørte kommuner må samles og føres inn i søknadsskjemaet. Dette gjelder også i de tilfeller det videreføringen kun gjelder overføring av ubrukte midler fra 2019 inn i ny sammenslått kommune uten at det søkes om ytterligere friske midler for 2020. Dersom det er ubrukte midler per 31.12.2019 på samme tilskuddsordning hos opphørte kommuner som skal betales tilbake må dette også samles og føres inn i ny kommunes søknad.

1. Januar 2020 er oppstartsdato for nye sammenslåtte kommuner. Fra samme dato opphører de kommuner som har slått seg sammen til nye kommuner. Ved sammenslåing overtar den nye kommunen retter og plikter overfor eksterne som de sammenslåtte kommuner hadde inntil opphør.

Rapportering for 2019
De opphørte kommunene kan ha mottatt tilskudd på kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd fra Fylkesmannen- i Oslo og Viken, iverksatt tiltak og aktiviteter i 2019 og er best egnet for å vurdere i hvilken grad dette har bidratt til måloppnåelse for ordningen. Ny kommune (fra 1.1.2020) har ansvar for å oppfylle de krav som er stilt i tilskuddsbrev til de opphørte kommuner som inngår i ny kommune.

Den opphørte kommunens organisasjonsnummer benyttes ved rapporteringen, og det skal rapporteres særskilt for hver av de opphørte kommuner som har mottatt tilskudd.

 

 

 

 

Søknadsfrist:
1. mars 2020 23.59
Målgruppe:
Ledere, ansatte og personer som kan rekrutteres til å jobbe i helse- og omsorgstjenesten. For kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet kan ansatte også i andre kommunale og fylkeskommunale etater være målgruppe (f. eks. NAV, barnevernstjeneste, barnehager og skoler)
Ansvarlig:
Helseavdelingen
Hvem kan søke:
Kommuner, fylkeskommuner
Rapporteringsfrist:
1. mars 2020 23.59