Verdifulle skogområder vernet

Lappkjuke (sterkt truet) i Rudskampen og Råbjørn naturreservat. Foto: Rein Midteng

I dag er det opprettet to nye naturreservater og utvidet tre eksisterende naturreservater i Viken.

Publisert 20.12.2023

Det er i dag vedtatt vern av 27 nye naturreservater i skog, fem av disse ligger i Viken. Områdene er vernet gjennom ordningen med frivillig vern av skog, og er et ledd i Regjeringens satsing på økt skogvern. Mange av de truede artene og naturtypene i Norge finnes i skog. En rekke insektarter og sopparter, og enkelte fuglearter er avhengige av gammel skog og død ved. Skogvern er derfor et svært viktig tiltak for å bevare norsk naturmangfold. De nye naturreservatene har viktige naturverdier og et stort artsmangfold. Loreåsen og Tverrbergkastet har ulike typer kalkskog, Tullebrennhaugen og Rudskampen og Råbjørn har i hovedsak gammel, fuktig granskog. Alle har forekomst av en rekke rødlistede arter. I Store rekke og Hølvannet finnes en mosaikk av skog og myr, og i deler av dette reservatet planlegges skjøtsel med aktiv naturvernbrenning.

De fem områdene er:

  • Loreåsen, Hole kommune, 137 dekar
  • Tverrbergkastet naturreservat (utvidelse), Lier kommune, nytt totalareal er 802 dekar
  • Store rekke og Hølvannet i Aurskog-Høland kommune, nytt totalareal er 17 764 dekar
  • Rudskampen og Råbjørn i Nannestad kommune, utvidelse av Rudskampen naturreservat, nytt totalareal er 3 899 dekar.
  • Tullebrennhaugen i Lunner kommune, 691dekar.

Du kan lese mer om vedtaket på Klima- og miljødepartementets nettsider.

Vernekart og forskrifter kan lastes ned i høyre marg. Verneforskriftene med reglene for områdene vil bli lagt ut på www.lovdata.no. Grensene for naturreservatene vil om kort tid kunne sees på www.naturbase.no.

I store rekke og Hølvannet vil delområder skjøttes med kontrollert brenning. Bildet viser en kontrollert brannfront ved brenning i Sverige. Foto: Life Taiga