Verdifulle skogområder vernet

Forsumpet granskog i Austadmarka Fotograf: Jon T. Klepsland
Forsumpet granskog i Austadmarka Fotograf: Jon T. Klepsland

I dag er det opprettet fire nye naturreservater og utvidet ett eksisterende naturreservat i Viken.

Publisert 17.12.2021

Kongen i Statsråd har i dag vedtatt vern av nye naturreservater i skog. Områdene er vernet gjennom ordningen med frivillig vern av skog, og er et ledd i Regjeringens satsing på økt skogvern. Mange av de truede artene og naturtypene i Norge finnes i skog. En rekke insektarter og sopparter, og enkelte fuglearter er avhengige av gammel skog og død ved. Skogvern er derfor et svært viktig tiltak for å bevare norsk naturmangfold. De nye naturreservatene har viktige naturverdier og et stort artsmangfold.

De fem områdene er:

  • Austadmarka, Drammen kommune. En produktiv barskog med innslag av kalkbarskog, 1585 dekar
  • Galtedalstjerna, Jevnaker og Lunner kommuner. En relativt stor og velutviklet kalkbarskog med en rik, intakt kalksjø/kransalgesjø, 572 dekar
  • Larshus i Lunner kommune. Et område med sammenhengende gammelskog og store mengder dødved, samt en rikmyr, 530 dekar
  • Rudsbekken i Nesbyen kommune. En lavereliggende, produktiv barskog som er leveområde for flere kalkkrevende arter, 505 dekar.
  • Utvidelse av Storfelten i Aurskog-Høland kommune. Nytt areal nordvest for eksisterende naturreservat inkluderes. Et stort, sammenhengende område med myr og barskog. Nytt totalareal på, ca. 8 216 daa.

Du kan lese mer om vedtaket på Klima- og miljødepartementets nettsider.

Vernekart og forskrifter kan lastes ned i høyre marg. Verneforskriftene med reglene for områdene vil bli lagt ut på www.lovdata.no. Grensene for naturreservatene vil om kort tid kunne sees på www.naturbase.no.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.