Kontroll av behandlingsanlegg som håndterer EE-avfall

De kommende ukene gjennomfører Statsforvalteren tilsyn med behandlingsanlegg for EE- og metallavfall, for å se om EE-avfall håndteres ulovlig.

Publisert 12.10.2021

I tilsynsaksjonen skal vi kontrollere om elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) blir sortert fra annet avfall og behandlet riktig.  EE-avfall skal behandles separat fra annet avfall for å sikre at farlige stoffer fjernes og behandles trygt. Resten av materialene i EE-avfallet blir i stor grad materialgjenvunnet for å utnytte ressursene. 

Uforsvarlig og ulovlig behandling av EE-avfall kan i tillegg til fare for helse og miljøskade, utkonkurrere virksomheter som følger regelverket og håndterer avfallet på riktig og miljømessig god måte.

De anleggene som ulovlig behandler EE-avfall må sørge for at de etterlever reglene, og der vi avdekker alvorlige tilfeller vil Statsforvalteren vurdere politianmeldelse. 

Tilsynene er en del av en landsdekkende tilsynsaksjon som er ledet av Miljødirektoratet og vil bli gjennomført i uke 41-45.