Krav til utslipp til vann fra næringsmiddelindustri

Næringsmiddelindustri får krav om nye grenseverdier for utslipp til vann. Dette går frem av EUs Industriutslippsdirektiv (IED) som er implementert i norsk rett.

Publisert 03.06.2021

Kravene gjelder også der virksomheten fører sitt prosessavløp til kommunalt avløpsanlegg. Utslippskravene oppnås ved bruk av beste tilgjengelige teknikker i tråd med EUs retningslinjer.

EUs Industriutslippsdirektiv (IED) er implementert i norsk rett gjennom forurensningsforskriften kapittel 36. Virksomheter som omfattes skal reguleres med utgangspunkt i hva som anses for å være de beste tilgjengelige teknikker (BAT). Det er produksjonskapasitet i tonn per døgn som avgjør om en næringsmiddelvirksomhet er omfattet av IED, jf. forurensningsforskriften kap. 36 vedlegg I. For virksomheten som er under IED-grensen vil Statsforvalteren se hen til IED-kravene ved vilkårssetting i tillatelser.

BAT-konklusjoner for næringsmiddelindustri - BAT conclusions for the Food, Drink and Milk Industries, er vedtatt og publisert i EU den 4. desember 2019. Hvilke aktiviteter som gjør at en virksomhet er omfattet beskrives i dokumentet under Scope.   

Krav til utslipp til vann fra næringsmiddelindustri

De nye kravene i BAT-konklusjonene for næringsmiddelindustri vil legges til grunn for oppdatering av virksomhetenes tillatelser etter forurensningsloven. For utslipp til vann vil følgende legges til grunn:

- Ved utslipp til vann skal resipienten ivaretas på en like god måte enten utslippet går direkte fra virksomheten eller via et kommunalt renseanlegg. Rensing ved et kommunalt anlegg kan i en del tilfeller være en del av den totale rensningen av utslippet, men virksomheten må likevel rense mye selv i eget anlegg før påslipp.

- Dersom utslippet går via et kommunalt/interkommunalt avløpsanlegg som ikke har dokumentert rensegrad for komponenter i prosessvann fra virksomheten, må virksomheten oppfylle de nye utslippskravene fullt ut før selve påslippet. Dette gjelder spesielt der avløpsrenseanlegget ikke har nitrogenrensing, mangler sekundærrensning, er overbelastet, ikke overholder krav i egen tillatelse, har andre avvik med mer.

- Der hvor det kommunale/interkommunale avløpsanlegget kan bidra til overholdelse av utslippskrav til næringsmiddelindustri, må virksomheten dokumentere at dette lar seg gjøre. Det er viktig at næringsmiddelvirksomheten går i dialog med kommunen ved vurdering av denne muligheten. Vi legger rensegraden i prosent ved avløpsrenseanlegget til grunn for et eventuelt bidrag. Utslippskonsentrasjon ut fra det kommunale renseanlegget er mindre relevant, grunnet at denne også er et resultat av fortynning med andre typer avløpsvann. I tillegg må blant annet avløpsrenseanleggets kapasitet og tilstand vurderes, om renseanlegget har en stabil og god rensing av de aktuelle komponenter. Også avløpsnettets virkningsgrad ved andel overløpsutslipp av avløp og prosessavløp som går urenset ut til resipienter før det når fram til avløpsrenseanlegget skal tas med i en samlet vurdering. 

- En kombinasjon av beste tilgjengelige teknikker som er listet i BAT-konklusjonene for næringsmiddelindustri gjør det mulig å overholde utslippsgrensene ved anlegget.

Mer informasjon

Statsforvalteren i Oslo og Viken avholdt sammen med Miljødirektoratet et informasjonsmøte om de nye kravene den 3. juni 2021. Du finner mer informasjon om IED og kravene til næringsmiddelindustri i presentasjonene fra møtet, som er lagt ut i margen til høyre.

Du finner også informasjon om IED på Miljødirektoratet sine nettsider.

BAT-referansedokumenter og BAT-konklusjoner finnes her.