Avslag på søknad om påfylling av skjellsand ved Villa Malla

Vi har behandlet søknad fra Hurum Strandhotell hvor de søker om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling av skjellsand på stranda ved Villa Malla i Filtvet i Asker Kommune. Vi har avslått søknaden på grunnlag av sandens påvirkning på det marine miljøet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 25.06.2020

Fylkesmannen i Oslo og Viken har den 26. november 2019 mottatt søknad fra Hurum Strandhotell AS til påfylling av skjellsand for å vedlikeholde stranden ved Villa Malla, gbnr. 345/15, i Asker kommune.

Fylkesmannen har forståelse for at hvit strand med skjellsand er et viktig element i konseptet til Hurum Strandhotell, men kan ikke se at samfunnsnytten veier opp for den påvirkningen skjellsanden vil ha på miljøet både lokalt og i Oslofjorden.

- Vi har lagt vekt på den negative påvirkningen utfyllingen med skjellsand vil ha på bløtbunnsforekomsten med ålegress. Denne bløtbunnsforekomsten er klassifisert som lokalt viktig for biologisk mangfold. Ut ifra totalbildet for bestander av villfisk i Oslofjorden og på Skagerrakkysten er alle gruntvannsomåder og det naturlige habitatet svært viktig å bevare, sier seksjonssjef Hilde Sundt Skålevåg i klima- og miljøvernavdelingen.

Risiko for spredning

Det legges også vekt på risikoen for spredning av skjellsand til nærliggende viktig ålegressforekomst, samt manglende kunnskap om påvirkningen spredning av skjellsand fra stranden vil ha på viktige naturtyper i nærområdet.

Skjellsand hører ikke naturlig hjemme i Oslofjorden, og må hentes fra andre steder i landet der den forekommer naturlig. Dette medfører risiko for spredning av fremmede arter, noe som er viktig å unngå for å bevare det naturlige biologiske mangfoldet i regionen vår.

Fylkesmannen avslår derfor søknaden om utfylling av skjellsand på stranden ved Villa Malla med hjemmel i forurensningsloven § 11 femte ledd.
For Fylkesmannens fullstendige vurdering av søknaden vises det til vedtaket om avslag som er lagt ut i menyen til høyre.

Klageadgang

Vedtaket om avslag på søknad kan påklages av partene eller andre med rettslig klageinteresse til Miljødirektoratet, jf. forvaltningsloven § § 28 og 29. Klagefristen er 06.08.2020.

En eventuell klage skal fremsettes for Fylkesmannen i Oslo og Viken.