Landbruket har en viktig rolle i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap

Flom
Flom Foto: Menno Hoekstra / Menno Hoekstra/Statsforvalteren i Innlandet.

Vi oppfordrer dere som jobber på landbrukskontorene til å engasjere dere i kommunen sitt arbeid med beredskap - og til å lære mer om dette på kommunesamlingen vår i november.

Publisert 23.09.2021, Sist endret 23.09.2021

Landbruket kan bli hardt rammet av hendelser som uvær, smitte, flom, skred, skogbrann, bygningsbranner, eksplosjoner, eller andre ulykker. I tillegg kan landbruket utgjøre en risiko for at hendelser oppstår, for eksempel i form av forurensning, eller spredning av smittsomme dyresykdommer.

Vi kan ikke vite hvilken uønsket hendelse som er den neste, men vi kan jobbe for å redusere sannsynligheten for at den skal oppstå, og forberede oss på å håndtere de hendelsene vi kan tenke oss at kan skje.

Erfaringer og arbeid med lokal beredskap gjennom generasjoner gjør landbruket til en naturlig del av kommunen sitt arbeid med samfunnssikkerhet.

Del av den operative beredskapen

Landbruket kan være en ressurs inn i det operative beredskapsarbeidet når en hendelse først har skjedd. Gjennom rask tilgang til maskiner, vann og annen infrastruktur kan bønder ofte bidra både ved akutte og langvarige hendelser.

Lokale faglag som bondelag, skogeierlag m.m. har ofte god oversikt og evne til raskt å kunne mobilisere når hendelser oppstår. Disse bør være del av lokale nettverk/partnerskap i kommunen, slik at de kjenner til hverandres beredskapsarbeid, og raskt kan settes i kontakt med aktuelle nødetater når hendelsen først er ute. I dette har kommunen et koordinerende ansvar.

Landbruksforvaltningen, NVE og Bondelaget på befaring etter leirskredet i Gjerdrum i desember 2020
Landbruksforvaltningen, NVE og Bondelaget på befaring etter leirskredet i Gjerdrum i desember 2020 Foto: Alexandra Sunde, Landbruksdirektoratet.

Kommunenes beredskapsarbeid

Kommunene er underlagt en rekke sektorlover som stiller krav til beredskap, forebygging og krisehåndtering. Samtidig gir bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt kommunen rollen som lokal samordner:

  • Det betyr at kommunen skal fremme et helhetlig, systematisk og tverrsektorielt samfunnssikkerhetsarbeid, og samarbeide med andre samfunnssikkerhetsaktører der det er hensiktsmessig
  • Landbrukskontoret i kommunen bør bidra inn i dette arbeidet, spesielt når kommunen utarbeider sine risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS). Kommunen har lokalkunnskap som er avgjørende for handling i mange aktuelle hendelser
  • Det er viktig å kontrollere jevnlig at kontaktlister for beredskap er oppdaterte og tilgjengelige for flere enn én på landbrukskontoret, både i og utenfor ferietid
  • I tillegg bør dere selv sette temaet på dagsorden gjennom kontakt med beredskapssjefen i kommunen, lokalt bonde- og skogeierlag og andre, der roller, ansvar og aktuelle scenarier er tema
  • Tenk på at beredskap er ferskvare – og det bør øves på!
Fra øvelse av skogbranntropper i Heddal i 2011
Fra øvelse av skogbranntropper i Heddal i 2011 Foto: Helge Nordby.

Landbrukskontorene må ta stilling

Kommuner er ulike og har forskjellige utfordringer og prioriteringer i det overordnede arbeidet med samfunnssikkerhet. Det er derfor viktig at dere vurderer hva som er viktig innen landbruksfeltet i deres kommune.

Hvis det for eksempel blir tatt en beslutning om å ikke inkludere smittsomme dyresykdommer i ROS-analysen for kommunen, kan dere likevel gjøre denne analysen på sektornivå hvis dere mener det er viktig for samfunnssikkerhetsarbeidet innen landbruket.

Bruk de regionale ROS-analysene som utgangspunkt for egne vurderinger. Ny, felles fylkesROS for Oslo og Viken kommer neste år. Ta gjerne kontakt med nabokommuner for å høre hvordan de organiserer beredskapsarbeidet på landbruksfeltet.

 

De gjeldende dokumentene for Risiko- og sårbarhetsanalyser for Oslo og Viken. Ny, felles FylkesROS kommer i 2022.
De gjeldende dokumentene for Risiko- og sårbarhetsanalyser for Oslo og Viken. Ny, felles FylkesROS kommer i 2022. Foto: Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Start arbeidet allerede nå – og hør mer på kommunesamlingen i november

Vi oppfordrer dere til å sette dette temaet på dagsorden på landbrukskontorene allerede i høst. Ta gjerne en samtale med kommunens ansvarlige for beredskap, for å tydeliggjøre landbrukets roller og muligheter i beredskapsarbeidet.

Beredskap i landbruket vil være tema på vår kommunesamling for landbruk 23.-24. november. Vi oppfordrer selvfølgelig alle på landbrukskontorene til å delta her. Dersom dere har problemstillinger eller spørsmål til temaet så kan dere gjerne sende dem til oss i forkant.

Lykke til med arbeidet – og velkommen på kommunesamlingen!

Aktuelle beredskapstema

Landbrukskontorene bør vurdere aktualitet av blant annet: 

Nyttige lenker

DSBs veiledere

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har publisert veiledere, håndbøker og informasjonsmateriell for kommuner og andre som skal forebygge, øve, håndtere og planlegge for et tryggere samfunn.

 

Regionale ROS-analyser

På nettsidene våre ligger risiko- og sårbarhetsanalyser for de tidligere fylkene innenfor Oslo og Viken. Ny FylkesROS kommer i 2022.