GIS som verktøy for å vise endringer i erosjonsrisikoklasser

I år har NIBIO kommet med nye erosjonsrisikokart. Men hva er egentlig nytt på min gård, og hvilke utslag gir de nye kartene for min kommune eller i mitt vannområde? Svaret finner du i Statsforvalteren nye GIS-applikasjon.  

Publisert 20.05.2021

Statsforvalteren i Oslo og Viken har utviklet et verktøy for å gjøre endringen av erosjonsrisiko mere tilgjengelig for grunneiere og kommuner. De gamle kartene er ikke lenger like tilgjengelig for oss på gårdskart eller liknende, men med denne appen som viser både gamle og nye kart, får vi en god og enkel oversikt over endringene.  

Idéen om utvikling av appen kom som en følge av at både Statsforvalteren og kommunene hadde behov for å få oversikt over endringene.  

Appen er kanskje først og fremst viktig i en overgangsperiode for å justere drift og forvaltning av arealene. Vi ser for oss at appen er tilgjengelig så lenge det er interesse for og bruk av appen. 


Hva viser Appen? 

Appen består av tre faner/deler:  

  • Del 1 viser nytt og gammelt erosjonsrisikokart. Her kan du søke deg fram til din gård eller kommune, og dra den loddrette sveipelinje frem og tilbake på skjermen for å veksle mellom nytt og gammelt erosjonsrisikokart; det gamle med fire klasser, og det nye med fire erosjonsrisikoklasser for flateerosjon supplert med to nye klasser med stor andel av dråg.  
  • Del 2 viser fylket vårt inndelt i kommuner, og kommunestatistikk over arealer i ulike erosjonsrisikoklasser før og etter endring av erosjonsrisikomodell. Kommune velges i nedtrekksmenyen. 
  • Del 3 viser også fylket vårt, men inndelt i vannområder. Her kan du få opp tilsvarende statistikk som for kommuner, men nå for hvert av vannområdene i Oslo og Viken fylke


Nytt kart – tilpasset drift 

En god og lett tilgjengelig oversikt over erosjonsrisiko gjør planleggingen av miljøtiltak på gården enklere. Hvor bør jeg prioritere å ha stubb eller grasdekte soner gjennom vinteren? For forvaltningen er bedre erosjonsrisikokart viktig i planleggingen og prioriteringen av tiltak i de enkelte kommunene.  


GIS i forvaltningen 

Arbeidet med appen viser oss hvordan vi kan bruke GIS til å forenkle og tilgjengeliggjøre tall og omfattende statistikk på en god og enkel måte. Det legges ned en stor innsats nasjonalt i kommuner, fylker og nasjonale etater med å fremstille kartdata til bruk i blant annet forvaltningen. Dette inspirerer oss til å bruke disse dataene i tilpassede kartapplikasjoner hvor det er mulig å utdype et emne eller fagtema og få frem et spesifikt budskap ved hjelp av geografisk analyse.  

Kontaktpersoner