Høring av samlet besøksstrategi for Nordre Øyeren naturreservat og Sørumsneset naturreservat

Høringsfrist:
15. februar 2024

Statsforvalteren i Oslo og Viken har utarbeidet et forslag til samlet besøksstrategi for Nordre Øyeren naturreservat og Sørumsneset naturreservat. Strategien inneholder blant annet beskrivelse av dagens bruk, utfordringer knyttet til ferdsel og oversikt over aktuelle tiltak. 

Publisert 12.01.2024

Besøksstrategien skal fungere som en enkel og oversiktlig plan over tiltak i tilknytning til besøksforvaltning. Det er videre et mål at tiltakene som gjennomføres skal balansere bruk og vern på en god måte, gi de besøkende bedre forståelse for vernet samt øke stoltheten og begeistring for de to verneområdene. Videre er det et mål å avklare uklarheter i forbindelse med lovverk som berører ferdsel i de to verneområdene. I forbindelse med informasjonsarbeidet i verneområdene er det en målsetning å ta i bruk merkevaren «Norges nasjonalparker».

Frist for høring og videre saksbehandling

Frist for uttalelser er satt til 15.02.2024. Vi ber om at innspill sendes til vårt postmottak: sfovpost@statsforvalteren.no og at det refereres til saksnummer 2020/33031. 

Etter høringen vil Statsforvalteren gå gjennom uttalelsene og gjøre endringer i planen dersom høringen gir grunnlag for det. Deretter vil planen bli sendt til endelig godkjenning hos Miljødirektoratet. Endelig vedtatt plan vil bli lagt ut på naturbase.no samt bli sendt til høringspartene.