Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til ordinært deponi på Borge – Fredrikstad kommune

Høringsfrist:
9. januar 2023 23:59

Statsforvalteren har den 15.08.2022 mottatt søknad fra Ole og Peder Ødegaard AS (OPØ) om tillatelse etter forurensningsloven til etablering av ordinært deponi på Borge, i Fredrikstad kommune. Statsforvalteren mottok revidert søknad den 31.10.2022.

Publisert 06.12.2022

Bakgrunn

OPØ har en tillatelse til drift av våtdeponi på Borge (tillatelse 2012.1020.T). Våtdeponiet er fullt innenfor dagens rammer, og er derfor under avslutning.

Sammendrag av søknaden

OPØ søker nå om å etablere et deponi for ordinært avfall oppå avsluttet våtdeponi, innenfor rammene til gjeldende reguleringsplan. Det søkes altså om tillatelse til å utnytte resterende kapasitet i deponiet, beregnet til omtrent 300 000 m3. Mellom våtdeponi og ordinært deponi vil det legges flere lag med ulike funksjoner som vil separere de to deponiene fra hverandre. Disse vil utgjøre topptetting for våtdeponiet og bunntetting for det ordinære deponiet. Barrieren vil til sammen inkludere tre lag med membraner, hvorav to er plastmembraner (HDPE) og en av leire (bentonitt). Den nederste plastmembranen er sveiset fast i sidetettingen til våtdeponiet, mens bentonittmembranen og den øverste plastmembranen skal skjøtes oppover i sidene og utgjøre sidetetting i den nye deponifasen.

Det søkes om å motta samme fraksjoner som tidligere tillatelse for våtdeponi, men med unntak av radioaktive og syredannende bergarter. Det søkes om å få ta imot muddermasser som skal avvannes på separat areal på deponiområdet hvor det ikke tidligere er deponert avfall. Området har dobbel bunn- og sidetetting med oppsamling av vann. Arealet skal tilrettelegges slik at vannet fra muddermassene ikke kommer i kontakt med andre deponerte masser, dermed vil infiltrering og utvasking av forurensning forhindres. Vannet skal forbehandles ved sedimentering før det ledes til renseanlegg.

Oppfylling av deponimasser vil foregå ved lagvis og løpende komprimering for optimal oppfylling og stabilitet.

Deponiets utforming med omkransende fjellskjæringer gir ikke naturlig selvfall bort fra steinbruddet, dette fører til at sigevannet må pumpes til renseanlegg. Sigevannet skal pumpes via pumpekum til renseanlegg før utslipp til Glomma. Det er laget overvåkingsprogram for å kontrollere at renseanlegget fungerer og at vannkvaliteten ut av anlegget er tilfredsstillende slik at grenseverdiene overholdes. På bakgrunn av utslippskontrollen og den store vannføringen i Glomma er det vurdert at det ikke er hensiktsmessig med prøvetaking i selve resipienten. Det er flere fjell- og løsmassebrønner for å kontrollere om grunnvannet i området er påvirket av deponidriften. 

Det er gjort geotekniske vurderinger av stabilitet i våtdeponiet dersom det etableres et ordinært deponi oppå. Det geotekniske notatet vurderer det som svært lite sannsynlig at videre oppfylling i neste deponifase vil påvirke stabiliteten negativt i våtdeponiet. Det er også gjort geotekniske vurderinger av oppfyllingen av skråningene innenfor gjeldende reguleringsplan. Vedlagt søknaden er det en miljørisikovurdering, med egne punkter for håndtering av sigevann og for etablering av ordinært deponi oppå et avsluttet våtdeponi. Det eksisterende systemet for å kontrollere eventuell påvirkning på ytre miljø videreføres, som for eksempel vannhåndtering og -rensing og program for overvåking av grunnvann og utslipp.

I henhold til forurensningsforskriften § 36-8 blir søknaden fra Ole & Peder Ødegaard AS lagt ut til offentlig gjennomsyn. Søknaden kan leses i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren innen 09.01.2023. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller per post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med referanse «høringsuttalelse i sak 2019/14655».

Informasjon om videre saksgang

Etter at eventuelle høringsuttalelser har kommet inn til Statsforvalteren i Oslo og Viken, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Statsforvalteren fatter vedtak i saken.

Høringsfrist:
9. januar 2023 23:59