Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til endring - Østfold Gjenvinning - Øra, Fredrikstad - Habornveien 61

Høringsfrist:
5. januar 2023 23:59

Statsforvalteren i Oslo og Viken har 14.11.2022 mottatt søknad fra Østfold Gjenvinning AS om tillatelse til omlastning av våtorganisk avfall på lokaliteten i Habornveien 61 / gbnr. 303/1212, i Fredrikstad kommune.

Publisert 02.12.2022

Bakgrunn

Østfold Gjenvinning AS har tillatelse etter forurensningsloven datert 27.10.2017 til å kunne motta, lagre og behandle næringsavfall. Bedriften søker nå om tillatelse til omlastning av våtorganisk avfall på lokaliteten i Habornveien 61 i Fredrikstad kommune, noe som krever endring av gjeldende tillatelse.

Sammendrag av søknaden

Østfold Gjenvinning AS er et avfallsanlegg som driver med mottak, mellomlagring og behandling av avfall i Habornveien 61 på Øra i Fredrikstad kommune.

Anlegget har i dag tillatelse (tillatelsesnummer: 2017.1058.T) til å kunne ta imot inntil 78 100 tonn avfall årlig, herunder 65 000 tonn restavfall fra næring. Maksimal mengde samtidig lagret restavfall på anlegget er 3 000 tonn.

Bedriften søker nå om endring av tillatelsen, slik at de kan omlaste kildesortert våtorganisk avfall på anlegget. Søknaden kommer på bakgrunn av nye utsorteringskrav som trer i kraft 01.01.2023, gjennom et nytt kapittel i avfallsforskriften, kapittel 10A. Blandet restavfall fra næring kan inneholde noe våtorganisk avfall, slik at dette er en avfallstype som har blitt håndtert på anlegget tidligere, men ikke som en separat fraksjon.

Østfold Gjenvinning AS søker om tillatelse til å kunne ta imot inntil 5 000 tonn våtorganisk årlig. Den årlige totalmengden avfall som tas imot på anlegget vil være uforandret på 78 100 tonn.  Bedriften ønsker å lagre opptil 200 tonn samtidig på anlegget. Anlegget skal ikke behandle avfallet, men kun utføre enkel sortering/omlastning av våtorganisk avfall med en maksimal lagringstid på fire døgn.

Det våtorganiske avfallet skal tømmes fra lastebiler og over i væsketette containere med lokk for å begrense påvirkningene til det ytre miljø som lukt og forekomst av skadedyr. Den omsøkte aktiviteten skal ikke medføre ytterligere transport til og fra anlegget. Bedriften vurderer at støybildet fra virksomheten vil være uendret, og det er derfor ikke utført støyberegninger. Driftstid for anlegget skal være i henhold til eksisterende tillatelse med døgnkontinuerlig drift mandag til fredag, og lørdager fra 07.00 til 15.00.

I henhold til forurensningsforskriften § 36-8 blir søknaden fra Østfold Gjenvinning AS lagt ut til offentlig gjennomsyn. Søknaden kan leses i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren innen 05.01.2023. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller per post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med referanse «høringsuttalelse i sak 2019/5803 (saksnummer 2007/5395).

Informasjon om videre saksgang

Etter at eventuelle høringsuttalelser har kommet inn til Statsforvalteren i Oslo og Viken, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Statsforvalteren fatter vedtak i saken.

Høringsfrist:
5. januar 2023 23:59