Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i Glomma, i Fredrikstad kommune

Høringsfrist:
5. desember 2022

Elvia AS har søkt Statsforvalteren om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i Glomma, i Fredrikstad kommune.

Publisert 07.11.2022

Søknad

Det planlegges mudring og utfylling i Glomma i forbindelse med utskiftning av oljetrykkskabel mellom Raa og Sandem, i Fredrikstad kommune. Kabelen skal erstatte en eksisterende kabel som er gammel og nærmer seg teknisk levetid. Eksisterende kabel er plassert litt lenger nord enn der det nye kabelanlegget er planlagt å krysse. Det planlegges å mudre 216 m3 ± 60 m3. Massene skal ifølge søknaden leveres til godkjent deponi. Videre planlegges det å fylle ut 600 m3 ± 10 mfor å dekke over kabelen. Forberedende arbeider er planlagt til desember 2022, mens boring på første strekning er planlagt med oppstart januar 2023. Legging av kabeltrekkerør og overdekning er planlagt gjennomført i lavvannsperiode 2023 (januar-april).

Statsforvalteren er rett forurensningsmyndighet til å behandle søknad om tillatelse til mudring og utfylling i vassdrag, jf. rundskriv T-3/12.

Søknaden kan leses i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken innen 5. desember 2022. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Eventuelle uttalelser må merkes med referanse 2021/22025.

Etter at uttalelser har kommet inn til Statsforvalteren vil de bli forelagt søker for uttalelse.

Høringsfrist:
5. desember 2022

Kontaktpersoner

Dokumenter