Søknad om tillatelse til mottak og deponering av ikke forurensede jord- og steinmasser ved Råde pukkverk

Høringsfrist:
20. mai 2020 23.30

Feste NordØst AS søker Fylkesmannen om tillatelse til mottak og deponering av ikke forurensede jord- og steinmasser ved Råde pukkverk i Råde kommune.

Publisert 22.04.2020

Sammendrag av søknaden

Feste NordØst AS søker på vegne av Skolt Pukkverk AS om tillatelse til mottak og deponering av ikke forurensede jord- og steinmasser. Deponering skal skje henhold til godkjent reguleringsplan for massedeponi ved Råde pukkverk, vedtatt av kommunestyret i Råde 14.11.2019.

Reguleringsplanen åpner for deponering av i alt 615 000 m3 ikke-forurensede jord- og steinmasser. Hovedandelen av massene vil komme fra utbyggingen av Bane Nors dobbeltsporprosjekt Sandbukta – Moss – Såstad. Massene vil bestå av jord- og steinmasser, med unntak av sprengstein. Sprengstein vil kun blir brukt for å etablere stabiliserende fyllingsfot i nord- og sørenden av deponiet. Det søkes om å ta imot ikke-forurensede jord- og steinmasser, dvs. masser som tilfredsstiller grenseverdiene for tilstandsklasse 1 i veileder TA-2553/2009 fra SFT, «Helsebaserte tiltaksklasser for forurenset grunn». Deponivirksomheten skal avsluttes senest 31.12.2026.

I henhold til forurensningsforskriften § 36-8 blir søknaden fra Feste NordØst AS lagt ut til offentlig gjennomsyn. Søknaden kan leses i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Fylkesmannen innen 20.05.2020. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eller per post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med referanse «høringsuttalelse i sak 2019/55918».

Informasjon om videre saksgang

Etter at eventuelle høringsuttalelser har kommet inn til Fylkesmannen i Oslo og Viken, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Fylkesmannen fatter vedtak i saken.

 

Høringsfrist:
20. mai 2020 23.30

Dokumenter