Søknad om tillatelse til mottak av ikke-forurensede gravemasser til lukking og istandsetting av Heen grustak i Ringerike kommune

Høringsfrist:
19. mai 2020 23.30

Feste NordØst AS søker Fylkesmannen om tillatelse etter forurensningsloven til mottak av ikke-forurensede gravemasser til lukking og istandsetting av Heen grustak i Ringerike kommune.

Publisert 21.04.2020

Sammendrag av søknaden

I Heen grustak er det behov for å ta imot ikke-forurensede gravemasser for oppstart av lukking, oppfylling og istandsetting av ferdige uttatte områder innenfor grustaket. Total mengde gravemasser til deponering er anslått til 1 020 000 m3. Årlig, gjennomsnittlig mottaksmengde er ca. 230 000 m3, eller ca. 350 000 tonn.

I reguleringsplanen for området, vedtatt 31.05.2018, er Heen Grustak avsatt som nåværende område for råstoffutvinning. I regulert uttaksområde tillates uttak og lagring av grus og sand, ned til inntil to meter over grunnvannsnivå.

I henhold til forurensningsforskriften § 36-8 blir søknaden fra Feste NordØst AS lagt ut til offentlig gjennomsyn. Søknaden kan leses i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Fylkesmannen innen 19.05.2020. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eller per post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med referanse «høringsuttalelse i sak 2020/4048».

Informasjon om videre saksgang

Etter at eventuelle høringsuttalelser har kommet inn til Fylkesmannen i Oslo og Viken, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Fylkesmannen fatter vedtak i saken.

Høringsfrist:
19. mai 2020 23.30